Giới thiệu

To pay for the mini-sponsor package of Techcamp Saigon 2014, please click "BOOK NOW", follow the process and checkout. We prefer Online payment to COD.

 

Để trở thành nhà tài trợ mini của Techcamp Saigon 2014, hãy nhấn vào nút "ĐẶT VÉ NGAY" để tiến hành thanh toán. Chúng tôi khuyến khích bạn thanh toán online thay vì chọn hình thức COD

 

Your logo will be printed on Techcamp backdrop as a mini sponsor.

 

Logo của bạn sẽ được in lên backdrop của Techcamp Saigon với tư cách là nhà tài trợ mini.

Thông tin vé

Mini-Sponsor Package

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Barcamp Saigon

Techcamp Saigon Organizing Team

Liên hệ nhà tổ chức

News