Giới thiệu

.

Thông tin vé

COURTSIDE

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP

600.000 VND
Vé ngừng bán online

PREMIUM

300.000 VND
Vé ngừng bán online

STANDARD 1

150.000 VND
Vé ngừng bán online

STANDARD 2

70.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

.

.

Liên hệ nhà tổ chức