Giới thiệu

Thông tin vé

[EARLY-BIRD] VISITOR PASS

50.000 VND

[REGULAR] VISITOR PASS

100.000 VND

3-DAY VIP PASS

2.000.000 VND

[EARLY-BIRD] EXHIBITION BOOTH

4.800.000 VND

[REGULAR] EXHIBITION BOOTH

5.300.000 VND

Nhà tổ chức

Hebronstar Advance

Professional event agency

Liên hệ nhà tổ chức

News