Giới thiệu

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

2 days simulation based-workshop

WORKSHOP OVERVIEW

Learn action-oriented supply chain management skills through hands-on business simulation and best practices that will help you improve service, cut costs and increase the flow of information to boost supplier-customer relations.

 

KHÁI QUÁT CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình tạo môi trường tìm hiểu và học hỏi các kỹ năng quản lý chuỗi cung ứng theo hướng hành động qua mô phỏng kinh doanh và những điển hình áp dụng tốt nhất giúp cải thiện dịch vụ, tối ưu chi phí, gia tăng luồng thông tin và thúc đẩy quan hệ nhà cung cấp và khách hàng.


WORKSHOP OBJECTIVES

Program will helps participants:

 • Be more strategic thinking
 • Enhance knowledge of supply chain management
 • Better communication between Logistics, Marketing, Sales, Finance, Manufacturing…by using common business language. 
 • Understand how the operation of functional departments work, their needs and organization’s business objectives.
 • Understand the benefits of collaboration and align gross functions to achieve business goals
 • Create ideas for optimizing supply chain management: better data utilization, make faster and quicker decision, and cost management

 

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Qua chương trình sẽ giúp người tham dự:

 • Nâng cao tư duy chiến lược.
 • Nâng cao kiến thức về quản lý chuỗi cung ứng.
 • Hiểu tầm quan trọng truyền thông luồng thông tin giữa các bộ phận giao nhận, marketing, bán hàng, tài chính, sản xuất…
 • Hiểu hoạt động chức năng của các bộ phận và mục tiêu kinh doanh của tổ chức.
 • Hiểu lợi ích của sự phối hợp và công tác giữa các bộ phận chức năng để hoàn thành tiêu kinh doanh.
 • Phát triển các các sáng iến tối ưu hóa quản lý chuỗi cung ứng: sử dụng dữ liệu tối ưu, quyết định và triển khai nhanh hơn, và quản lý chi phí hiệu quả hơn.

PROGRAM CONTENT

DAY 1: Understand SCM thru Business simulation

 • How to survive and operate your simulated company to overcome market situation.
 • Learning SCM thru the game and ideas applying to your company

DAY 2: SCM Model, Best practice and Application

 • The SCM Models
 • Best practice in SCM
 • Action plan to achieve TO-BE target and how you will apply to your real work/business

Key concepts:

 • Business finance: KPI´s, Balance sheet, Profit and loss statement, Cash flow, Working capital
 • Value drivers
 • Economy of scale
 • Value added services
 • Operations efficiency
 • Continuous improvements

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Ngày 1: Hiểu về chuỗi cung ứng qua mô phỏng kinh doanh

 • Làm thế nào để tồn tại và vận hành công ty giả lập của bạn để vượt qua các tình huống thị trường.
 • Tìm hiểu chuỗi cung ứng thông qua “game” và tìm ý tưởng áp dụng thực tế.

Ngày 2: Mô hình chuỗi cung ứng, những điển hình thành công và Ứng dụng

 • Các mô hình chuỗi cung ứng
 • Các mô hình chuỗi cung ứng thành công điển hình 
 • Kế hoạch hành động và bài học ứng dụng thực tế 

Các khái niệm chính:

 • Tài chính doanh nghiệp: KPIs, báo cáo tài chính, dòng tiền, vốn lưu động
 • Giá trị định hướng
 • Quy mô nền kinh tế
 • Dịch vụ gia tăng giá trị
 • Hiệu quả hoạt động
 • Liên tục cải tiến 

Date: 22 & 23/08/2019 (08:30-17:30)

Venue: SaiGon Prince Hotel, 63 Nguyen Hue Boulevard, Dist. 1, HCMC

Thông tin vé

Standard fee

8.800.000 VND
Vé ngừng bán online

All Tickets include as follow:

Accreditation program
10% VAT
Substitute is acceptable and the participation fee is non-refundable for cancellation.
Handbook & material for participants
4 Tea Breaks
2 Lunches

Early bird (before August 9, 2019)

8.000.000 VND
Vé ngừng bán online

All Tickets include as follow:

Accreditation program
10% VAT
Substitute is acceptable and the participation fee is non-refundable for cancellation.
Handbook & material for participants
4 Tea Breaks
2 Lunches

Group Registering fee (4 Seats)

7.700.000 VND
Vé ngừng bán online

All Tickets include as follow:

Accreditation program
10% VAT
Substitute is acceptable and the participation fee is non-refundable for cancellation.
Handbook & material for participants
4 Tea Breaks
2 Lunches

Nhà tổ chức

Beautiful Mind Consulting

We started Beautiful Mind in 2009 with the idea of helping managers understand their problems clearly and speedily; then helping them find a creative solutions and finally facilitating them to make practical and efficient action plans. We offer training, consulting on communication and implementation business strategy through edutainment. Such as movies and business simulation games to help managers experience real world situations, recognizing and owning the problems, and making actions to solve the problems. In addition, the process also improves the learner’s capability for self-discovering and self-learning to help making their companies’ visions happened.

Liên hệ nhà tổ chức