Giới thiệu

2020 THE BOYZ ONLINE CONCERT [RE:AL]

 

 

Ticket Sale :  Sep04 (Fri) 15:00 - Sep14 (Mon) 23:59 (KST)

                       Sep04 (Fri) 13:00 - Sep14 (Mon) 21:59 (VN)

Event Date : Sep19 (Sat) 22:00 (KST)

                       Sep19 (Sat) 20:00 (VN)

 

2020 THE BOYZ ONLINE CONCERT [RE:AL] is an online concert that can be viewed via the link to the display page provided by GooGooFun. The streaming site and URL will be announced later.

2020 THE BOYZ CONCERT [RE: AL] là một buổi hòa nhạc trực tuyến có thể được xem thông qua liên kết đến trang hiển thị do GooGooFun cung cấp. Trang web phát trực tuyến và URL sẽ được thông báo sau.

 

Thông tin vé

General Admission

780.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

39 Media

-

Liên hệ nhà tổ chức