Giới thiệu

 

 

 

Thông tin vé

Early Birds

150.000 VND
Vé ngừng bán online

Promotion

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Group Discount

160.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

TRUNG TÂM UNESCO VĂN HÓA GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO (UNESCO-CEP)

Chương trình tọa đàm thuộc dự án Today’s Voice - một dự án của trung tâm UNESCO Văn hoá Giáo dục và Đào tạo. Today’s Voice ra đời nhằm xây dựng một cộng đồng người Việt trẻ có năng lực cạnh tranh và sức ảnh hưởng trong bối cảnh toàn cầu hoá.

Liên hệ nhà tổ chức