Giới thiệu

Vietnam International Fashion Week 2017

Thông tin vé

Week pass

4.200.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Multimedia JSC

.

Liên hệ nhà tổ chức