Giới thiệu

Cập nhật thông tin sự kiện ở đây...

Thông tin vé

Promo - Deluxe (Zone A) / 28/10 (9:00AM - 4:00PM)

166.500 VND

Promo - Deluxe (Zone A) / 28/10 (7:00PM - 11:00PM)

166.500 VND

Promo - Deluxe (Zone A) / 29/10 (9:00AM - 4:00PM)

166.500 VND

Nhà tổ chức

Stream Vietnam

Stream Vietnam

Liên hệ nhà tổ chức

News