Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 8
05
Thứ 7
Tháng 12
14
Thứ 5
Tháng 6
30
Thứ 6
Từ 99.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 7
08
Thứ 7
Tháng 6
29
Thứ 5
Từ 1.500.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
17
Thứ 7
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 7
27
Thứ 5
Tháng 6
08
Thứ 5
Tháng 8
23
Thứ 4
Tháng 10
27
Thứ 6
Tháng 7
30
Chủ nhật
Tháng 6
30
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp