Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 1
05
Thứ 3
Tháng 1
28
Thứ 5
Tháng 2
23
Thứ 3
Tháng 2
28
Chủ nhật
Tháng 3
01
Thứ 2
Tháng 3
07
Chủ nhật
Tháng 3
07
Chủ nhật
Từ 50.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 3
10
Thứ 4
Tháng 3
14
Chủ nhật
Tháng 3
19
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp