Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 5
05
Thứ 7
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 6
13
Thứ 4
Tháng 6
13
Thứ 4
Tháng 3
11
Chủ nhật
Tháng 5
31
Thứ 5
Tháng 4
20
Thứ 6
Tháng 4
01
Chủ nhật
Tháng 6
02
Thứ 7
Tháng 5
10
Thứ 5
Tháng 5
07
Thứ 2
Tháng 5
07
Thứ 2
Tháng 5
24
Thứ 5
Tháng 5
10
Thứ 5
Tháng 5
06
Chủ nhật
Tháng 5
12
Thứ 7
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 5
05
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp