Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 9
23
Thứ 7
Tháng 1
06
Thứ 6
Tháng 5
05
Thứ 6
Tháng 5
13
Thứ 7
Tháng 5
03
Thứ 4
Tháng 5
08
Thứ 2
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 5
04
Thứ 5
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp