Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 0 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 7
19
Thứ 5
Từ 200.000 VND
Hồ Chí Minh
Từ 3.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
13
Thứ 7
Tháng 7
19
Thứ 5
Tháng 8
17
Thứ 6
Tháng 5
04
Thứ 6
Từ 200.000 VND
Hà Nội
Tháng 8
25
Thứ 7
Tháng 7
21
Thứ 7
Tháng 7
21
Thứ 7
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 6
01
Thứ 6
Tháng 7
22
Chủ nhật
Từ 2.200.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
01
Thứ 6
Tháng 7
28
Thứ 7
Từ 7.920.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 7
19
Thứ 5
Tháng 8
20
Thứ 2
Tháng 8
17
Thứ 6
Từ 970.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 7
23
Thứ 2
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp