Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 5.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
26
Thứ 7
Tháng 6
26
Thứ 4
Tháng 6
26
Thứ 4
Tháng 6
26
Thứ 4
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 6
26
Thứ 4
Từ 100.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 7
13
Thứ 7
Tháng 7
20
Thứ 7
Tháng 8
24
Thứ 7
Tháng 5
27
Thứ 2
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 7
20
Thứ 7
Từ 1.100.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
20
Thứ 5
Tháng 6
21
Thứ 6
Từ 1.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
23
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp