Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 3.600.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
13
Thứ 7
Tháng 2
01
Thứ 5
Tháng 1
27
Thứ 7
Từ 2.232.000 VND
Hà Nội
Tháng 3
10
Thứ 7
Từ 2.277.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
07
Thứ 4
Tháng 1
28
Chủ nhật
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 1
20
Thứ 7
Tháng 1
07
Chủ nhật
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 1
20
Thứ 7
Tháng 1
25
Thứ 5
Tháng 3
14
Thứ 4
Từ 3.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
13
Thứ 7
Từ 150.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
28
Chủ nhật
Tháng 5
05
Thứ 7
Tháng 3
14
Thứ 4
Từ 380.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 4
18
Thứ 4
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp