Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 9.900.000 VND
Tháng 2
05
Thứ 4
Từ 1.500.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 2
08
Thứ 7
Tháng 2
12
Thứ 4
Tháng 2
13
Thứ 5
Từ 1.500.000 VND
Tháng 2
16
Chủ nhật
Từ 1.500.000 VND
Tháng 2
22
Thứ 7
Tháng 2
24
Thứ 2
Tháng 2
27
Thứ 5
Tháng 2
29
Thứ 7
Từ 5.900.000 VND
Tháng 3
02
Thứ 2
Tháng 3
04
Thứ 4
Tháng 3
04
Thứ 4
Tháng 3
07
Thứ 7
Tháng 3
07
Thứ 7
Tháng 3
07
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp