Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 9
21
Thứ 5
Từ 70.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 10
10
Thứ 3
Từ 550.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 10
21
Thứ 7
Tháng 12
14
Thứ 5
Từ 294.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 8
15
Thứ 3
Tháng 9
24
Chủ nhật
Từ 70.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 10
14
Thứ 7
Tháng 9
26
Thứ 3
Tháng 11
11
Thứ 7
Tháng 10
14
Thứ 7
Từ 60.000 VND
Đà Nẵng
Tháng 10
31
Thứ 3
Tháng 10
27
Thứ 6
Tháng 10
26
Thứ 5
Tháng 10
05
Thứ 5
Từ 294.000 VND
Đà Nẵng
Tháng 8
15
Thứ 3
Tháng 9
23
Thứ 7
Tháng 9
28
Thứ 5
Từ 70.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 11
02
Thứ 5
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp