Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 5.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
26
Thứ 7
Tháng 1
07
Thứ 2
Tháng 1
09
Thứ 4
Từ 3.300.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
15
Thứ 6
Tháng 1
29
Thứ 3
Tháng 2
17
Chủ nhật
Tháng 3
22
Thứ 6
Từ 5.800.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
28
Thứ 5
Tháng 1
11
Thứ 6
Tháng 1
12
Thứ 7
Tháng 1
12
Thứ 7
Tháng 1
11
Thứ 6
Từ 4.500.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 4
19
Thứ 6
Tháng 5
25
Thứ 7
Từ 4.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
13
Thứ 5
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp