Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 1.500.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
17
Thứ 7
Tháng 6
08
Thứ 5
Tháng 6
24
Thứ 7
Tháng 9
23
Thứ 7
Từ 13.900.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
13
Thứ 3
Từ 2.500.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
11
Chủ nhật
Tháng 6
28
Thứ 4
Tháng 6
25
Today
Từ 2.500.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 4
01
Thứ 7
Tháng 7
05
Thứ 4
Từ 450.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
29
Thứ 5
Từ 17.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
13
Thứ 3
Tháng 6
26
Thứ 2
Tháng 7
01
Thứ 7
Từ 3.950.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
01
Thứ 5
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 7
05
Thứ 4
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp