Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 3.600.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
13
Thứ 7
Tháng 2
01
Thứ 5
Tháng 1
27
Thứ 7
Từ 2.277.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 3
07
Thứ 4
Tháng 1
28
Chủ nhật
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 1
20
Today
Tháng 1
07
Chủ nhật
Tháng 1
24
Thứ 4
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 1
20
Today
Tháng 1
25
Thứ 5
Từ 3.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
13
Thứ 7
Từ 200.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 4
07
Thứ 7
Tháng 1
20
Today
Tháng 2
24
Thứ 7
Từ 2.700.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 1
07
Chủ nhật
Tháng 3
26
Thứ 2
Tháng 1
27
Thứ 7
Tháng 1
21
Chủ nhật
Tháng 12
29
Thứ 6
Tháng 1
28
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp