Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 4
07
Thứ 3
Tháng 4
08
Thứ 4
Tháng 4
11
Thứ 7
Tháng 4
11
Thứ 7
Tháng 4
13
Thứ 2
Tháng 4
13
Thứ 2
Tháng 4
21
Thứ 3
Tháng 4
22
Thứ 4
Tháng 5
04
Thứ 2
Từ 1.200.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 5
17
Chủ nhật
Tháng 7
05
Chủ nhật
Từ 6.500.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 4
24
Thứ 6
Tháng 5
31
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp