Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 220.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 7
18
Thứ 7
Tháng 7
24
Thứ 6
Từ 650.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 7
15
Thứ 4
Tháng 7
16
Thứ 5
Từ 220.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 7
17
Thứ 6
Tháng 7
17
Thứ 6
Tháng 7
18
Thứ 7
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp