Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 35.000 VND
calendar Tháng 2.2023
Từ 270.000 VND
calendar Tháng 2.2023
Từ 199.000 VND
calendar Tháng 2.2023
Từ 500.000 VND
Tháng 2
10
Thứ 6
calendar 10.02.2023
Từ 199.000 VND
calendar Tháng 2.2023
Từ 270.000 VND
calendar Tháng 2.2023
Từ 270.000 VND
calendar Tháng 2.2023
Từ 300.000 VND
calendar Tháng 2.2023
Từ 490.000 VND
calendar Tháng 2.2023
Từ 350.000 VND
calendar Tháng 2.2023
Từ 550.000 VND
Tháng 2
12
Chủ nhật
calendar 12.02.2023
Từ 350.000 VND
Tháng 2
12
Chủ nhật
calendar 12.02.2023
Từ 1.000.000 VND
Tháng 2
14
Thứ 3
calendar 14.02.2023
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp