Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 220.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 7
18
Thứ 7
Tháng 7
24
Thứ 6
Từ 220.000 VND
Ho Chi Minh
Từ 220.000 VND
Ho Chi Minh
Tháng 7
19
Chủ nhật
Tháng 7
25
Thứ 7
Tháng 7
26
Chủ nhật
Tháng 7
26
Chủ nhật
Tháng 8
01
Thứ 7
Tháng 8
08
Thứ 7
Tháng 7
18
Thứ 7
Tháng 7
11
Thứ 7
Tháng 7
11
Thứ 7
Tháng 7
10
Thứ 6
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp