Thế giới sự kiện đặc sắc

Đã diễn ra
Tháng 1
05
Thứ 5
calendar 05.01.2023
Đã diễn ra
calendar Tháng 8.2022
Đã diễn ra
calendar Tháng 10.2022
Đã diễn ra
Tháng 10
29
Thứ 7
calendar 29.10.2022
Ho Chi Minh
Đã diễn ra
Tháng 10
06
Thứ 5
calendar 06.10.2022
Đã diễn ra
Tháng 9
30
Thứ 6
calendar 30.09.2022
Đã diễn ra
Tháng 9
17
Thứ 7
calendar 17.09.2022
Đã diễn ra
calendar Tháng 8.2022
Đã diễn ra
Tháng 6
04
Thứ 7
calendar 04.06.2022
Ho Chi Minh
Đã diễn ra
calendar Tháng 5.2022
Đã diễn ra
Tháng 5
07
Thứ 7
calendar 07.05.2022
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp