Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 350.000 VND
calendar Tháng 2.2023
Từ 350.000 VND
calendar Tháng 2.2023
Ho Chi Minh
Từ 500.000 VND
calendar Tháng 8.2022
Đã diễn ra
Tháng 4
24
Thứ 6
calendar 24.04.2020
Ho Chi Minh
Đã diễn ra
calendar Tháng 11.2022
Đã diễn ra
calendar Tháng 3.2021
Đã diễn ra
calendar Tháng 7.2022
Đã diễn ra
calendar Tháng 10.2022
Đã diễn ra
calendar Tháng 9.2022
Đã diễn ra
calendar Tháng 12.2022
Đã diễn ra
calendar Tháng 12.2022
Đã diễn ra
calendar Tháng 11.2022
Đã diễn ra
calendar Tháng 12.2022
Đã diễn ra
calendar Tháng 10.2022
Đã diễn ra
Tháng 12
05
Thứ 2
calendar 05.12.2022
Đã diễn ra
Tháng 12
17
Thứ 7
calendar 17.12.2022
Ho Chi Minh
Đã diễn ra
calendar Tháng 10.2022
Đã diễn ra
calendar Tháng 11.2022
Đã diễn ra
Tháng 12
10
Thứ 7
calendar 10.12.2022
Ho Chi Minh
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp