Thế giới sự kiện đặc sắc

Từ 35.000 VND
calendar Tháng 2.2023
Từ 550.000 VND
Tháng 2
12
Chủ nhật
calendar 12.02.2023
Đã diễn ra
calendar Tháng 10.2020
Ho Chi Minh
Đã diễn ra
calendar Tháng 8.2022
Đã diễn ra
Tháng 12
31
Thứ 7
calendar 31.12.2022
Đã diễn ra
Tháng 12
31
Thứ 7
calendar 31.12.2022
Đã diễn ra
Tháng 12
24
Thứ 7
calendar 24.12.2022
Đã diễn ra
calendar Tháng 12.2022
Đã diễn ra
Tháng 11
27
Chủ nhật
calendar 27.11.2022
Ho Chi Minh
Đã diễn ra
Tháng 11
19
Thứ 7
calendar 19.11.2022
Ha Noi
Đã diễn ra
Tháng 11
04
Thứ 6
calendar 04.11.2022
Đã diễn ra
calendar Tháng 10.2022
Đã diễn ra
Tháng 10
05
Thứ 4
calendar 05.10.2022
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp