Giới thiệu

2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR [AREA 52] in HO CHI MINH

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN:

 • Vé sự kiện chỉ có thể được mua thông qua các nền tảng của Ticketbox. Sự kiện 2023 - 2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR [AREA 52] in HO CHI MINH chỉ phát hành vé điện tử. Vui lòng kiểm tra kỹ địa chỉ email trước khi mua vé.

 • NGƯỜI MUA VÉ là bất kỳ cá nhân nào mua vé theo các Điều khoản & Quy định này. NGƯỜI CÓ VÉ là người sở hữu/kiểm soát vé để vào bên trong sự kiện vào ngày diễn ra sự kiện. 1 (MỘT) vé có giá trị cho 1 (MỘT) Người Có Vé, cho 1 (MỘT) lần vào bên trong địa điểm diễn ra sự kiện.

 • Mỗi giao dịch chỉ được mua tối đa 4 vé. 

 • Sự kiện không dành cho trẻ em dưới 12 tuổi.

 • Vé KHÔNG được hoàn trả, đổi ngày hoặc chỉnh sửa trong bất kỳ trường hợp nào

 • Vui lòng không mua vé từ bất kỳ nguồn nào khác để tránh trường hợp vé giả hoặc lừa đảo. Ban Tổ chức (BTC) không chịu trách nhiệm giải quyết các trường hợp này.

 • Khán giả có trách nhiệm bảo quản mã vé điện tử của mình. BTC từ chối giải quyết trường hợp có nhiều hơn 01 (một) người check-in cùng 01 (một) mã vé. BTC sẽ chấp nhận cho phép người đầu tiên check-in mã vé bị trùng được tham dự sự kiện.

 • TẤT CẢ NGƯỜI CÓ VÉ đều phải xuất trình vé điện tử hợp lệ để xác nhận trước khi vào địa điểm tổ chức sự kiện.

 • Ban Quản lý và nhân viên có quyền từ chối cho vào và/hoặc mời ra khỏi sự kiện đối với bất kỳ cá nhân nào, vào bất kỳ lúc nào nếu người đó vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện và Quy định của BTC.

 • Trong mọi trường hợp, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.

 • Nếu khách hàng mua vé, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận tất cả các Điều khoản và Quy định của ban tổ chức.

 • Các Điều khoản và Quy định khác vẫn được áp dụng. Vui lòng theo dõi các phương tiện truyền thông xã hội của iMe Việt Nam để biết thêm chi tiết về 2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR [AREA 52] in HO CHI MINH.

TERMS AND CONDITIONS:

 • Event tickets can only be purchased through the Ticketbox platforms. The 2023 - 2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR [AREA 52] in HO CHI MINH will operated using e-ticket. Physical ticket will not be provied. Please check your email address carefully before purchasing.

 • The TERM "TICKET BUYER" refers to any individual who purchases a ticket under these Terms & Conditions. The "TICKET HOLDER" is the individual who owns/controls the ticket for entry to the event on the event date. 1 (ONE) ticket is valid for 1 (ONE) Ticket Holder for 1 (ONE) entry to the event venue.

 • Each transaction is limited to a maximum of 4 tickets.

 • The event is not for children under 12 years old.

 • Tickets are NON-REFUNDABLE, NON-TRANSFERABLE, and NON-EDITABLE under any circumstances.

 • Please refrain from purchasing tickets from any other sources to avoid counterfeit or fraudulent tickets. The Organizer is not responsible for addressing such cases.

 • Customers are responsible for maintaining their electronic ticket codes. The Organizer will not address cases where more than 01 (one) person checks in with the same ticket code. The Organizer will allow only the first individual to check in with the duplicated ticket code to attend the event.

 • ALL TICKET HOLDERS must present a valid electronic ticket for verification before entering the event venue.

 • The management and staff reserve the right to deny entry and/or eject any individual from the event at any time if that person violates any of the Terms and Conditions and Regulations.

 • In all cases, the Organizer's decision is final.

 • By purchasing tickets, you acknowledge that you have accepted all the Terms and Conditions of the Organizer.

 • Other Terms and Conditions still apply. Please follow iMe Vietnam's social media channels for further details about the 2023-2024 BamBam THE 1ST WORLD TOUR [AREA 52] in HO CHI MINH.

 

Thông tin vé

VIP PLATINUM STANDING

4.200.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP GOLD STANDING

3.700.000 VND
Vé ngừng bán online

CAT 1

2.800.000 VND
Vé ngừng bán online

CAT 2

2.400.000 VND
Vé ngừng bán online

CAT 3

1.800.000 VND
Vé ngừng bán online

CAT 4

1.400.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

iMe

We are concert promoter, record label , artist management and event organizer

Liên hệ nhà tổ chức