Điều khoản, Chính sách & Quy chế

Chúng tôi luôn nỗ lực tạo mọi điều kiện cho quá trình mua-bán vé của bạn thuận lợi và an toàn hơn.
Dưới đây là những thắc mắc thường gặp của khách hàng mà chúng tôi đã tổng hợp

Ngày cập nhật gần nhất: 8/10/2012

Chào mừng đến TicketBox.

1. TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN.

1.1 Quy định chung.

Với tư cách là nhà tổ chức (được định nghĩa sau đây), bạn đang đồng ý với các điều khoản và điều kiện khi sử dụng (a) các websites và các miền (bao gồm trang web, tên miền phụ và các phần phụ khác), (b) bất kỳ dịch vụ nào hiện có thông qua website hoặc cung cấp bởi TICKETBOX.vn (sau đây gọi là TICKETBOX) cho sự kiện của bạn và (c) các phần mềm (được định nghĩa sau đây, mà sẽ gọi chung là “Dịch vụ”) của chúng tôi. Công ty TNHH Keewi sở hữu, điều hành và cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ tuỳ thuộc vào mức độ yêu cầu của bạn, trong điều kiện không thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào dưới đây, hoặc các quy tắc điều hành, thủ tục, chính sách khác mà có thể được chỉnh sửa hoặc bổ sung và công bố trên trang TICKETBOX. Nếu như không đồng ý với những điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách hoặc thủ tục được nêu ra, vui lòng không sử dụng dịch vụ. Điều khoản sử dụng có thể được sửa đổi (I) trên một sự kiện dựa vào thoả thuận bằng văn bản được ký giữa bạn và đại diện chính thức của TICKETBOX, hoặc (II) bởi TICKETBOX theo như quy định tại mục 1.2 dưới đây.

1.2 Chỉnh sửa.

TICKETBOX có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa các điều khoản và điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi hoặc bổ sung, bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này để cập nhật bất kỳ sự thay đổi nào. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi chứng tỏ bạn đồng ý với những điều khoản sửa đổi, nếu như không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, chúng tôi khuyên bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ đó.

1.3 Ngôn ngữ.

Chúng tôi cung cấp các bản dịch của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ, chính sách bảo mật hoặc bất kỳ quy định, chính sách và thủ tục nào được cập nhật trên website bằng các ngôn ngữ khác nhau nhằm thuận tiện cho bạn khi sử dụng. Tuy nhiên phiên bản tiếng Anh của Điều khoản Sử dụng này sẽ là bản được căn cứ để giải quyết mọi tranh chấp.

2. VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN.

2.1 Các dịch vụ.

TICKETBOX cung cấp cho bạn quyền (không độc quyền, không được chuyển nhượng, không cấp phép) để truy cập và sử dụng dịch vụ với một mục đích duy nhất là tạo ra một trang sự kiện và quảng bá, quản lý, theo dõi, thu lệ phí đăng ký sự kiện. Sự kiện của bạn được đăng ký trên trang web trong trường hợp (i) phù hợp với Điều khoản Sử dụng này, và (ii) trong phạm vi cho phép của tất cả các luật và quy định (trong và ngoài nước) được áp dụng. Như đã nói ở trên, bạn sẽ không và không cho phép bất cứ ai khác, trực tiếp hoặc gián tiếp : (i) sửa đổi, sao chép hoặc tạo ra các dẫn xuất của bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc nội dung trang web (như định nghĩa dưới đây), (ii) đảo ngược, tháo rời, dịch ngược hoặc cố gắng khám phá mã nguồn hoặc cấu trúc, trình tự và tổ chức của tất cả hoặc một phần của các dịch vụ (ngoại trừ việc hạn chế này không được quy định trong các mức độ hạn chế về kỹ thuật đảo ngược bị cấm bởi luật pháp địa phương) ; (iii) thuê, cho thuê, bán lại, phân phối hoặc sử dụng các dịch vụ cho chung dịch vụ, hoặc các mục đích thương mại (trừ các mục đích thương mại hạn chế về thu lệ phí đăng ký sự kiện thông qua các trang web với tư cách nhà tổ chức, phù hợp với Điều khoản Sử dụng này); (iv) loại bỏ hoặc thay đổi bất kỳ quyền sở hữu hay nhãn trên hoặc trong các Dịch vụ hoặc trang web nội dung, hoặc (v) tham gia vào bất kỳ hoạt động nào cản trở hoặc phá hoại các dịch vụ.

3. NGHĨA VỤ ĐĂNG KÝ CỦA BẠN.

Là một người đăng ký sử dụng Dịch vụ với tư cách nhà tổ chức, bạn đồng ý với việc (a) cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác như hướng dẫn trong mẫu đăng ký (“Thông tin Đăng ký”) và (b) duy trì, kịp thời cập nhật Thông tin Đăng ký đúng và đầy đủ. Nếu như bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào thiếu chính xác, không đầy đủ, không đúng sự thật, TICKETBOX có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập tài khoản của bạn và từ chối mọi yêu cầu sử dụng Dịch vụ của bạn trong hiện tại hoặc tương lai.

4. TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT.

Khi tạo tài khoản trên trang TICKETBOX, bạn có trách nhiệm tự bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình cũng như hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hoạt động liên quan đến tài khoản cá nhân, kể cả hoạt động của những người sử dụng khác được đăng ký dưới tài khoản của bạn. Đồng thời bạn đồng ý (a) thông báo cho TICKETBOX ngay khi có bất kỳ vi phạm nào đối với sự bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn, và (b) đảm bảo rằng đăng thoát khỏi tài khoản sau mỗi lần sử dụng. TICKETBOX không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu bạn không tuân thủ điều lệ này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của bạn. Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, bạn đồng ý rằng TICKETBOX sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và có quyền quyết định cuối cùng (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp).

5. NỘI DUNG

5.1 Nội dung trang web.

Bạn đồng ý rằng tất cả các tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin, dữ liệu, phần mềm, văn bản, các yếu tố thiết kế, đồ họa, hình ảnh và nội dung khác (gọi chung là "Nội dung"), có trong hoặc gửi qua dịch vụ hoặc có sẵn của TICKETBOX liên quan đến dịch vụ (gọi chung là "nội dung trang web") được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại hoặc tài sản trí tuệ và quyền và luật sở hữu khác. TICKETBOX có thể sở hữu các nội dung trang web hoặc các phần của nội dung trang web có thể được cung cấp cho TICKETBOX thông qua thỏa thuận với các bên thứ ba. Trừ khi được cho phép bởi TICKETBOX bằng văn bản hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng chức năng dự định của các Dịch vụ, bạn đồng ý không bán, cấp phép, cho thuê, sửa đổi, phân phối, sao chép, tái sản xuất, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, công bố, điều chỉnh, chỉnh sửa hoặc tạo sản phẩm phái sinh của bất kỳ nội dung trang web, hoặc gửi bất kỳ nội dung trang web trên bất kỳ trang web khác hoặc trong một môi trường máy tính nối mạng với mục đích nào. Tái tạo, sao chép, phân phối bất kỳ nội dung trang web cho bất kỳ mục đích nào khác đều bị nghiêm cấm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của TICKETBOX. Bạn sẽ sử dụng nội dung trang web chỉ với mục đích được cho phép bởi Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này và bất kỳ luật lệ và quy định (trong và ngoài nước) được áp dụng. Các quyền lợi không công nhận ở đây đều được bảo vệ.

5.2 Nội dung của bạn.

Mục đích chính của TICKETBOX là giới thiệu và kết nối giữa con người trong môi trường kinh doanh. Do đó, bạn xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các thông tin do bạn (ban đầu và / hoặc tại bất kỳ thời điểm nào sau đó) có thể được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu TICKETBOX, và rằng một số thông tin bao gồm nhưng không giới hạn hình ảnh của bạn (nếu được cung cấp), tên, công ty và chức vụ, có thể được công khai trình bày trên trang web TICKETBOX. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu bạn đóng góp, cung cấp bất kỳ nội dung nào cho trang web ("Thông tin sự kiện của bạn "), bạn đảm bảo rằng nội dung của bạn không vi phạm, gây phá hoại hoặc xung đột với các quyền của bất kỳ bên thứ ba, và tuân thủ tất cả các luật và quy định (cả trong và ngoài nước) được áp dụng. Ngoài ra, nội dung của bạn phải chính xác, trung thực. TICKETBOX có quyền loại bỏ bất cứ nội dung của bạn từ các trang web bất cứ lúc nào nếu TICKETBOX có bằng chứng tin tuỳ ý rằng nó không phù hợp với Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng TICKETBOX có thể sử dụng tên, biểu tượng của bạn (dù bạn đã cho hiển thị trên web hay không) với mục đích xác định bạn là hoặc đã từng là một khách hàng của TICKETBOX cả trên trang web và trong tiếp thị hoặc tài liệu quảng cáo. Nếu một người nào đó đăng ký / tham gia / tham dự các sự kiện của bạn trên TICKETBOX, bạn đồng ý cấp TICKETBOX đầy đủ quyền truy cập vào thông tin cá nhân của họ bao gồm họ và tên, công ty, chức danh, email và số điện thoại và tất cả các thông tin bổ sung khác mà họ cung cấp khi đăng ký cho sự kiện.

6. QUẢN LÝ.

6.1 Các hạn chế.

Bạn hiểu rằng bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các nội dung, trong bất cứ hình thức, mà bạn cung cấp hoặc cung cấp hoặc thông qua các dịch vụ, bao gồm cả người tham gia và người sử dụng các dịch vụ khác. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để:

 • tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) Nội dung trái pháp luật, độc hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, quanh co, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của người khác, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc quấy rối;
 • gây tổn hại cho trẻ vị thành niên bằn bất kỳ cách nào ;
 • mạo danh bất kỳ người hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, một đại diện TICKETBOX hoặc lãnh đạo diễn đàn, hoặc tuyên truyền sai sự thật dưới tư cách của một người hoặc tổ chức khác;
 • giả mạo tiêu đề hoặc sửa đổi các định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung truyền thông qua các Dịch vụ;
 • tải lên , đăng, email, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ Nội dung mà bạn không có quyền làm cho có sẵn theo luật pháp hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (ví dụ như thông tin nội bộ , thông tin độc quyền và bảo mật được biết đến hoặc tiết lộ trong các mối quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ) ;
 • tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) Nội dung nào vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền tác giả, sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền sở hữu của bất kỳ người hoặc tổ chức nào;
 • tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) Nội dung liên quan đến việc bán hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác ngoài việc bán và cung cấp vé; đăng ký các sự kiện và các dịch vụ liên quan trên trang web khác với quy định của TICKETBOX
 • cản trở hoặc phá rối dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc mạng kết nối với dịch vụ , hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục , chính sách hoặc quy định của mạng kết nối với dịch vụ ;
 • quấy rối bất kỳ người hoặc tổ chức nào.

6.2 Một số quyền khắc phục hậu quả.

Bạn chấp nhận rằng TICKETBOX không sàng lọc trước bất kỳ nội dung được công bố hoặc cung cấp bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba liên quan đến dịch vụ, nhưng TICKETBOX và những người được có thẩm quyền sẽ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) tự do (i) theo dõi, thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa toàn bộ hoặc một phần trong bất kỳ nội dung nào của bạn, (ii) hủy bỏ và chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ bất cứ lúc nào (có thông báo hoặc không) cho bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng TICKETBOX có thể lưu giữ nội dung của bạn và cũng có thể tiết lộ nội dung của bạn vì lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, khi cần thiết theo luật pháp hoặc khi việc bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) thực hiện quá trình hợp pháp; (b) thực hiện Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này; (c) giải quyết khiếu nại khi cho rằng nội dung của bạn vi phạm các quyền của bên thứ ba, và / hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của TICKETBOX, người sử dụng và / hoặc của cộng đồng. Bạn hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và truyền tải các dịch vụ, bao gồm cả nội dung của bạn, có thể bao gồm (i) việc truyền qua nhiều mạng khác nhau, và / hoặc (ii) thay đổi cho phù hợp và thích ứng với yêu cầu kỹ thuật kết nối mạng hoặc các thiết bị.

7. DỊCH VỤ BỔ SUNG.

TICKETBOX có thể thu phí theo yêu cầu sử dụng các dịch vụ bổ sung mà nằm ngoài các chức năng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, việc cho thuê thiết bị soát vé và các thiết bị khác, cung cấp tư vấn và nhân viên để hỗ trợ bạn trong thời gian diễn ra sự kiện, và cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản chuyên dụng. Tất cả các dịch vụ bổ sung như vậy, dù được cung cấp trước, trong hoặc sau sự kiện của bạn, đều được coi là một phần của Dịch vụ và áp dụng các điều khoản và điều kiện của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này. Dịch vụ bổ sung như vậy sẽ được quy định trong Biên bản Thoả thuận Bổ sung cho Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này, Biên bản về các thiết bị cho thuê của TICKETBOX, và / hoặc văn bản thỏa thuận khác giữa bạn và đại diện có thẩm quyền của TICKETBOX, và sẽ được áp dụng mức Phí dịch vụ cũng như các điều khoản và điều kiện khác có liên quan dịch vụ bổ sung đó. Như vậy, điều kiện cần thiết để thuê các thiết bị là bạn sẽ đồng ký Biên bản Thoả thuận về các Thiết bị cho thuê riêng biệt của TICKETBOX.

8. SỬA ĐỔI DỊCH VỤ / bị đình chỉ.

TICKETBOX có quyền bất cứ lúc nào, sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ (toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào) cho bất kỳ lý do hoặc không có lý do, có hoặc không có thông báo trước. TICKETBOX sẽ không chịu trách nhiệm hoàn lại, toàn bộ hoặc một phần, Phí dịch vụ cho bạn vì lý do nào, ngoại trừ Phí dịch vụ liên quan đến việc hoàn trả cấp cho người tham gia (không bao gồm phần phí dịch vụ thanh toán qua FPMs và bên thứ ba liên quan tới cung cấp dịch vụ được liên kết với TICKETBOX). Bạn đồng ý rằng TICKETBOX không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về sửa đổi, đình chỉ hay ngừng sử dụng các dịch vụ.

9. KẾT THÚC.

TICKETBOX có thể tuỳ ý chấm dứt mật khẩu, tài khoản (hoặc bất kỳ phần nào) và / hoặc quyền sử dụng các dịch vụ của bạn, và loại bỏ bất kỳ và tất cả các nội dung của bạn trong dịch vụ, bất cứ lúc nào, có lý do hoặc không có lý do, bao gồm nhưng không giới hạn, vì thiếu sử dụng, hoặc không kịp thời trả bất kỳ khoản phí hoặc các khoản tiền khác theo quy định của TICKETBOX, hoặc nếu TICKETBOX có lí do cho rằng bạn đã vi phạm với quy định hoặc tinh thần của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này. Bạn đồng ý rằng việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của bạn có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước, đồng thời thừa nhận và đồng ý rằng TICKETBOX có thể ngay lập tức tắt hoặc xóa tài khoản của bạn và tất cả các nội dung/ tập tin có liên quan đến tài khoản và / hoặc bất kỳ truy cập khác với những tập tin hoặc các dịch vụ như vậy. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng TICKETBOX không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền sử dụng hoặc truy cập dịch vụ của bạn. Tất cả các quy định của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này về bản chất chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của bạn sẽ vẫn còn hiệu lực (bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các hạn chế về trách nhiệm pháp lý, phát hành, nghĩa vụ bồi thường, từ bỏ các bảo đảm và bảo vệ sở hữu trí tuệ và giấy phép).

10. DỊCH VỤ CHO NHÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN.

10.1. Thông tin cá nhân.

Tất cả các nhà tổ chức sự kiện phải có trách nhiệm với mọi thông tin cá nhân của mình thông qua hệ thống và dịch vụ của TICKETBOX.

10.2. Sáng tạo và xuất bản các sự kiện.

Các sự kiện được công bố trên dịch vụ này được tạo ra bởi các nhà tổ chức sự kiện sử dụng dịch vụ. TICKETBOX không chịu trách nhiệm hoặc có lệ thuộc gì đối với các nội dung của sự kiện. Dịch vụ này nhằm cung cấp một nền tảng cho việc bán vé để tham gia sự kiện. Các nhà tổ chức có trách nhiệm nộp thuế trên doanh thu bán vé.

10.3. Cấm các sự kiện.

TICKETBOX có quyền cấm một thành viên sử dụng dịch vụ, thay đổi tên đăng nhập và / hoặc mật khẩu, hoặc xóa tài khoản của thành viên, hoặc hủy bỏ một sự kiện mà không cần thông báo trước nếu sự kiện hay hành động tạo ra bởi thành viên đó được coi là hội đủ điều kiện cho bất kỳ điều gì sau đây. TICKETBOX không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất phát sinh nào do hậu quả của những hành động mà Thành viên gây ra:

- Những hành động vi phạm pháp luật hoặc Thoả thuận này

- Sử dụng không đúng hoặc không được phép dịch vụ của thành viên khác

- Sự kiện nhằm mục đích tuyển dụng thành viên cho một tư tưởng hay tôn giáo nào cụ thể

- Sự kiện vi phạm trật tự công cộng và đạo đức, chẳng hạn như nhằm mục đích thực hiện hành vi tình dục và khiêu dâm hoặc tìm kiếm cuộc gặp gỡ với những người lạ khác giới

- Trường hợp khác mà không phù hợp với quy định của TICKETBOX

10.4. Xem xét các sự kiện.

TICKETBOX sẽ xem xét lại nội dung của tất cả các sự kiện được tạo ra bởi thành viên mới sử dụng Dịch vụ theo hướng dẫn nêu trong Thoả thuận này. Sự kiện được coi là vi phạm Thoả thuận sẽ bị xóa khỏi trang web và dịch vụ. Các sự kiện tuân thủ Thoả thuận sẽ được công bố công khai sau khi thông báo được gửi đến các thành viên.

10.5. Huỷ bỏ sự kiện.

Nhà tổ chức sự kiện phải kịp thời liên lạc với TICKETBOX nếu họ muốn hủy bỏ sự kiện.

10.6. Thiết bị và kết nối Internet.

Để kiểm soát người tham dự sự kiện tại địa điểm tổ chức, các nhà tổ chức hoặc phải sử dụng máy tính để bàn, máy tính xách tay hoặc Ipad kết nối với Internet. TICKETBOX sẽ cung cấp cho các nhà tổ chức sự kiện máy quét mã vạch và 1 người hỗ trợ trong ngày diễn ra sự kiện. Các nhà tổ chức chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị hỗ trợ và mạng Internet để kết nối thiết bị.

10.7. Chi phí.

Khi TICKETBOX xác nhận rằng các sự kiện đã được tổ chức, tổng tiền bán vé sau khi đã trừ phí sử dụng dịch vụ sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng mà nhà tổ chức sự kiện yêu cầu. Các nhà tổ chức chịu trách nhiệm trả phí phát sinh trong quá trình thanh toán. Nếu thông tin tài khoản ngân hàng thanh toán không được đăng ký, thanh toán sẽ không xảy ra cho đến khi các thông tin đó được đăng ký.

10.8. Trong trường hợp sự kiện bị trì hoãn hoặc bị hủy

Sau khi trừ 50% phí dịch vụ, trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhà tổ chức thông báo trì hoãn hoặc hủy sự kiện, TICKETBOX sẽ thanh toán cho nhà tổ chức toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé. Nhà tổ chức có trách nhiệm tự tiến hành liên hệ và hoàn trả tiền cho khách mua vé.

11. LIÊN KẾT.

Dịch vụ hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc các nguồn khác. Vì TICKETBOX không kiểm soát các trang web và các nguồn đó, bạn xác nhận và đồng ý rằng TICKETBOX không chịu trách nhiệm cho nội dung cung cấp của các trang web hoặc các nguồn như vậy, và không xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào từ các trang web hoặc các nguồn đó. Thêm nữa, bạn xác nhận và đồng ý rằng TICKETBOX không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do, hoặc bị cáo buộc là do, hoặc liên quan đến việc sử dụng/ căn cứ vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc các thông tin khác hiện có hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc nguồn đó.

12. KHƯỚC TỪ ĐẢM BẢO.

TICKETBOX KHÔNG HỨA HẸN MỌI THỨ VỀ DỊCH VỤ CỦA MÌNH, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, NHỮNG BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, QUYỀN SỞ HỮU, VI PHẠM HAY ĐIỀU CHỈNH CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TICKETBOX KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG : (I) CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG MỌI YÊU CẦU CỦA BẠN, (II) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, (III) KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, (IV) TOÀN BỘ CÁC DỊCH VỤ (HOẶC BẤT CỨ PHẦN NÀO) SẼ ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA BẠN, HOẶC (V) MỌI LỖI TRONG DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA. TICKETBOX KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, HÀNH ĐỘNG HOẶC KHÔNG HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT KỲ NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI THAM GIA HAY KHÔNG PHẢI NHÀ TỔ CHỨC, NHÀ TỔ CHỨC HOẶC BÊN THỨ BA TRƯỚC, TRONG VÀ / HOẶC SAU KHI SỰ KIỆN; VÀ TICKETBOX SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO TRONG (I) QUA (V) NÊU TRÊN. BẠN THỪA NHẬN RẰNG TICKETBOX KHÔNG KIỂM SOÁT VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN HAY TÍNH HỢP PHÁP CỦA SỰ KIỆN QUẢNG CÁO, SỰ THẬT HAY ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG HAY DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG (BAO GỒM NGƯỜI THAM GIA, KHÔNG PHẢI NHÀ TỔ CHỨC VÀ NHÀ TỔ CHỨC), HOẶC KHẢ NĂNG CỦA MỌI NGƯỜI DÙNG (KỂ CẢ NGƯỜI THAM GIA VÀ BAN TỔ CHỨC) THỰC HIỆN HOẶC THỰC SỰ ĐÃ HOÀN TẤT GIAO DỊCH. NGOÀI RA, TICKETBOX KHÔNG LIÊN KẾT VỚI, VÀ KHÔNG CÓ CƠ QUAN HAY CÓ QUAN HỆ VỚI BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA ĐƯỢC SỬ DỤNG CÙNG VỚI CÁC DỊCH VỤ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ MỌI DỊCH VỤ FPM), TICKETBOX KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ TỪ CHỐI TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH TỪ CÁC HÀNH VI HOẶC THIẾU SÓT CỦA MỌI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA ĐÓ. ĐIỀU NÊU TRÊN TUYÊN BỐ SẼ KHÔNG ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI BỊ CẤM CỦA LUẬT PHÁP. MẶC DÙ ĐÃ NÓI Ở TRÊN, BẠN CÓ THỂ BÁO CÁO CÁC HÀNH VI VI PHẠM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI THAM GIA, KHÔNG PHẢI NHÀ TỔ CHỨC, NHÀ TỔ CHỨC VÀ / HOẶC BÊN THỨ BA LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ VỚI TICKETBOX. TICKETBOX CÓ THỂ TUỲ Ý ĐIỀU TRA YÊU CẦU BỒI THƯỜNG VÀ CÓ HÀNH ĐỘNG CẦN THIẾT.

13. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM.

TICKETBOX KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP HAY BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO, DÙ TRONG SƠ SUẤT, HỢP ĐỒNG, HOẶC NHỮNG ĐIỀU KHÁC, ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ HAY NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CỦA ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY, CHO: (I) BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, SAI SÓT, TỔN HẠI HOẶC ĐIỂN HÌNH NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN, UY TÍN, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC NHỮNG THIỆT HẠI VÔ HÌNH KHÁC (NGAY CẢ KHI TICKETBOX ĐÃ ĐƯỢC DỰ ĐOÁN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CỦA THIỆT HẠI ĐÓ), (II) CHI PHÍ MUA DỊCH VỤ THAY THẾ, (III) TIỀN CHÊNH LỆCH QUÁ 100.00 USD TRONG TỔNG CHO TẤT CẢ KHIẾU NẠI TỪ NHÀ TỔ CHỨC ĐƯA RA ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ, HOẶC (IV) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NGOÀI SỰ KIỂM SOÁT CỦA TICKETBOX. TICKETBOX SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ NỘI DUNG NÀO CỦA BẠN HOẶC CỦA NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁC. GIỚI HẠN TRÊN SẼ KHÔNG ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI BỊ CẤM CỦA LUẬT PHÁP.

14. BẢO MẬT.

Tất cả các thông tin do bạn cung cấp hoặc TICKETBOX thu thập trong quá trình kết nối với các dịch vụ được quản lý bởi Chính sách bảo mật của TICKETBOX, mà tại đây được đưa vào tài liệu tham khảo của Điều khoản Sử dụng này. TICKETBOX khuyến cáo bạn nên xem lại chính sách bảo mật kỹ càng. Đặc biệt, nhà tổ chức nên lưu ý rằng TICKETBOX có thể sử dụng thông tin nhận được hoặc thu thập liên quan đến người tham gia phù hợp với các điều khoản của Chính sách bảo mật, có thể bao gồm việc sử dụng để tiếp thị hay quảng cáo các sự kiện hoặc các dịch vụ khác mà bạn có thể quan tâm đến. Hơn nữa, bất kỳ thông tin được gửi hoặc cung cấp bởi bạn đến các Dịch vụ có thể truy cập công khai. Bạn nên tự bảo vệ thông tin riêng tư hoặc những thông tin quan trọng với bạn. TICKETBOX không chịu trách nhiệm bảo vệ bất kỳ thông tin nào như vậy và không chịu trách nhiệm cho việc bảo mật thư điện tử hoặc các thông tin khác được truyền qua Internet hay bất kỳ mạng khác mà bạn có thể sử dụng. Xin lưu ý rằng nếu bạn quyết định tiết lộ thông tin cá nhân trên các dịch vụ, thông tin này có thể được công khai. TICKETBOX không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho các hành vi của bạn hoặc bất kỳ người dùng khác (cho dù là nhà tổ chức, người tham gia, không phải nhà tổ chức hoặc bất kỳ ai khác) sử dụng dịch vụ.

15. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ.

TICKETBOX giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên TICKETBOX theo luật bản quyền quốc tế và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. "TICKETBOX", và tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của TICKETBOX. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Ngày cập nhật gần nhất: 8/10/2012

Chào mừng đến TicketBox.

1. TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN.

1.1 QUY ĐỊNH CHUNG.

Với tư cách là nhà tổ chức (được định nghĩa sau đây), bạn đang đồng ý với các điều khoản và điều kiện khi sử dụng (a) các websites và các miền (bao gồm trang web, tên miền phụ và các phần phụ khác), (b) bất kỳ dịch vụ nào hiện có thông qua website hoặc cung cấp bởi TICKETBOX.vn (sau đây gọi là TICKETBOX) cho sự kiện của bạn và (c) các phần mềm (được định nghĩa sau đây, mà sẽ gọi chung là “Dịch vụ”) của chúng tôi. Công ty TNHH Keewi sở hữu, điều hành và cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ tuỳ thuộc vào mức độ yêu cầu của bạn, trong điều kiện không thay đổi bất kỳ điều khoản và điệu kiện nào dưới đây, hoặc các quy tắc điều hành, thủ tục, chính sách khác mà có thể được chỉnh sửa hoặc bổ sung và công bố trên trang TICKETBOX. Nếu như không đồng ý với những điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách hoặc thủ tục được nêu ra, vui lòng không sử dụng dịch vụ. Điều khoản sử dụng có thể được sửa đổi (I) trên một sự kiện dựa vào thoả thuận bằng văn bản được ký giữa bạn và đại diện chính thức của TICKETBOX, hoặc (II) bởi TICKETBOX theo như quy định tại mục 1.2 dưới đây.

1.2 Chỉnh sửa.

TICKETBOX có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa các điều khoản và điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi hoặc bổ sung, bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này để cập nhật bất kỳ sự thay đổi nào. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi chứng tỏ bạn đồng ý với những điều khoản sửa đổi, nếu như không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, chúng tôi khuyên bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ đó.

1.3 Ngôn ngữ.

Chúng tôi cung cấp các bản dịch của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ, chính sách bảo mật hoặc bất kỳ quy định, chính sách và thủ tục nào được cập nhật trên website bằng các ngôn ngữ khác nhau nhằm thuận tiện cho bạn khi sử dụng. Tuy nhiên phiên bản tiếng Anh của Điều khoản Sử dụng này sẽ chi phối trong trường hợp xảy ra bất kỳ tranh chấp hoặc mâu thuẫn nào với các bản dịch khác.

2. VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN.

2.1 CÁC DỊCH VỤ.

TicketBox cung cấp cho bạn quyền (không độc quyền, không được chuyển nhượng, không cấp phép) để truy cập và sử dụng dịch vụ với một mục đích duy nhất là tạo ra một trang sự kiện và quảng bá, quản lý, theo dõi, thu lệ phí đăng ký sự kiện. Sự kiện của bạn được đăng ký trên trang web trong trường hợp (i) phù hợp với Điều khoản Sử dụng này, và (ii) trong phạm vi cho phép của tất cả các luật và quy định (trong và ngoài nước) được áp dụng. Như đã nói ở trên, bạn sẽ không và không cho phép bất cứ ai khác, trực tiếp hoặc gián tiếp : (i) sửa đổi, sao chép hoặc tạo ra các dẫn xuất của bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc nội dung trang web (như định nghĩa dưới đây), (ii) đảo ngược, tháo rời, dịch ngược hoặc cố gắng khám phá mã nguồn hoặc cấu trúc, trình tự và tổ chức của tất cả hoặc một phần của các dịch vụ (ngoại trừ việc hạn chế này không được quy định trong các mức độ hạn chế về kỹ thuật đảo ngược bị cấm bởi luật pháp địa phương) ; (iii) thuê, cho thuê, bán lại, phân phối hoặc sử dụng các dịch vụ cho chung dịch vụ, hoặc các mục đích thương mại (trừ các mục đích thương mại hạn chế về thu lệ phí đăng ký sự kiện thông qua các trang web với tư cách nhà tổ chức, phù hợp với Điều khoản Sử dụng này); (iv) loại bỏ hoặc thay đổi bất kỳ quyền sở hữu hay nhãn trên hoặc trong các Dịch vụ hoặc trang web nội dung, hoặc (v) tham gia vào bất kỳ hoạt động nào cản trở hoặc phá hoại các dịch vụ.

3. NGHĨA VỤ ĐĂNG KÝ CỦA BẠN.

Là một người đăng ký sử dụng Dịch vụ với tư cách nhà tổ chức, bạn đồng ý với việc (a) cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác như hướng dẫn trong mẫu đăng ký (“Thông tin Đăng ký”) và (b) duy trì, kịp thời cập nhật Thông tin Đăng ký đúng và đầy đủ. Nếu như bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào thiếu chính xác, không đầy đủ, không đúng sự thật, TICKETBOX có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập tài khoản của bạn và từ chối mọi yêu cầu sử dụng Dịch vụ của bạn trong hiện tại hoặc tương lai.

4. TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT.

Khi tạo tài khoản trên trang TICKETBOX, bạn có trách nhiệm tự bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình cũng như hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hoạt động liên quan đến tài khoản cá nhân, kể cả hoạt động của những người sử dụng khác được đăng ký dưới tài khoản của bạn. Đồng thời bạn đồng ý (a) thông báo cho TICKETBOX ngay khi có bất kỳ vi phạm nào đối với sự bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn, và (b) đảm bảo rằng đăng thoát khỏi tài khoản sau mỗi lần sử dụng. TICKETBOX không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu bạn không tuân thủ điều lệ này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của bạn. Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, bạn đồng ý rằng TICKETBOX sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và có quyền quyết định cuối cùng (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp).

5. NỘI DUNG.

5.1 Nội dung trang web.

Bạn đồng ý rằng tất cả các tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin, dữ liệu, phần mềm, văn bản, các yếu tố thiết kế, đồ họa, hình ảnh và nội dung khác (gọi chung là "Nội dung"), có trong hoặc gửi qua dịch vụ hoặc có sẵn của TICKETBOX liên quan đến dịch vụ (gọi chung là "nội dung trang web") được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại hoặc tài sản trí tuệ và quyền và luật sở hữu khác. TICKETBOX có thể sở hữu các nội dung trang web hoặc các phần của nội dung trang web có thể được cung cấp cho TICKETBOX thông qua thỏa thuận với các bên thứ ba. Trừ khi được cho phép bởi TICKETBOX bằng văn bản hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng chức năng dự định của các Dịch vụ, bạn đồng ý không bán, cấp phép, cho thuê, sửa đổi, phân phối, sao chép, tái sản xuất, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, công bố, điều chỉnh, chỉnh sửa hoặc tạo sản phẩm phái sinh của bất kỳ nội dung trang web, hoặc gửi bất kỳ nội dung trang web trên bất kỳ trang web khác hoặc trong một môi trường máy tính nối mạng với mục đích nào. Tái tạo, sao chép, phân phối bất kỳ nội dung trang web cho bất kỳ mục đích nào khác đều bị nghiêm cấm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của TICKETBOX. Bạn sẽ sử dụng nội dung trang web chỉ với mục đích được cho phép bởi Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này và bất kỳ luật lệ và quy định (trong và ngoài nước) được áp dụng. Các quyền lợi không công nhận ở đây đều được bảo vệ.

5.2 Nội dung của bạn.

Mục đích chính của TICKETBOX là giới thiệu và kết nối giữa con người trong môi trường kinh doanh. Do đó, bạn xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các thông tin do bạn (ban đầu và / hoặc tại bất kỳ thời điểm nào sau đó) có thể được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu TICKETBOX, và rằng một số thông tin bao gồm nhưng không giới hạn hình ảnh của bạn (nếu được cung cấp), tên, công ty và chức vụ, có thể được công khai trình bày trên trang web TICKETBOX. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu bạn đóng góp, cung cấp bất kỳ nội dung nào cho trang web ("Thông tin sự kiện của bạn "), bạn đảm bảo rằng nội dung của bạn không vi phạm, gây phá hoại hoặc xung đột với các quyền của bất kỳ bên thứ ba, và tuân thủ tất cả các luật và quy định (cả trong và ngoài nước) được áp dụng. Ngoài ra, nội dung của bạn phải chính xác, trung thực. TICKETBOX có quyền loại bỏ bất cứ nội dung của bạn từ các trang web bất cứ lúc nào nếu TICKETBOX có bằng chứng tin tuỳ ý rằng nó không phù hợp với Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng TICKETBOX có thể sử dụng tên, biểu tượng của bạn (dù bạn đã cho hiển thị trên web hay không) với mục đích xác định bạn là hoặc đã từng là một khách hàng của TICKETBOX cả trên trang web và trong tiếp thị hoặc tài liệu quảng cáo. Nếu một người nào đó đăng ký / tham gia / tham dự các sự kiện của bạn trên TICKETBOX, bạn đồng ý cấp TICKETBOX đầy đủ quyền truy cập vào thông tin cá nhân của họ bao gồm họ và tên, công ty, chức danh, email và số điện thoại và tất cả các thông tin bổ sung khác mà họ cung cấp khi đăng ký cho sự kiện.

6. QUẢN LÝ.

6.1 Các hạn chế.

Bạn hiểu rằng bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các nội dung trong bất cứ hình thức nào mà bạn cung cấp hoặc thông qua các dịch vụ. Điều này áp dụng cho cả người tham gia và người sử dụng các dịch vụ khác. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để:

 • tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) Nội dung trái pháp luật, độc hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, quanh co, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của người khác, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc quấy rối;
 • gây tổn hại cho trẻ vị thành niên bằng bất kỳ cách nào ;
 • mạo danh bất kỳ người hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, một đại diện TICKETBOX hoặc lãnh đạo diễn đàn, hoặc tuyên truyền sai sự thật dưới tư cách của một người hoặc tổ chức khác;
 • giả mạo tiêu đề hoặc sửa đổi các định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung truyền thông qua các Dịch vụ;
 • tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) Nội dung mà bạn không có quyền sở hữu theo luật pháp hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (ví dụ như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bảo mật được biết đến hoặc tiết lộ trong các mối quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ) ;
 • tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) Nội dung nào vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền tác giả, sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền sở hữu của bất kỳ người hoặc tổ chức nào;
 • tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) Nội dung liên quan đến việc bán hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác ngoài việc bán và cung cấp vé; đăng ký các sự kiện và các dịch vụ liên quan trên trang web khác với quy định của TICKETBOX
 • cản trở hoặc phá rối dịch vụ, các máy chủ hoặc mạng kết nối với dịch vụ, hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của mạng kết nối với dịch vụ ;
 • quấy rối bất kỳ người hoặc tổ chức nào

6.2 Một số quyền khắc phục hậu quả.

Bạn chấp nhận rằng TICKETBOX không sàng lọc trước bất kỳ nội dung được công bố hoặc cung cấp bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba liên quan đến dịch vụ, nhưng TICKETBOX và những người được có thẩm quyền sẽ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) tự do (i) theo dõi, thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa toàn bộ hoặc một phần trong bất kỳ nội dung nào của bạn, (ii) hủy bỏ và chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ bất cứ lúc nào (có thông báo hoặc không) cho bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng TICKETBOX có thể lưu giữ nội dung của bạn và cũng có thể tiết lộ nội dung của bạn vì lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, khi cần thiết theo luật pháp hoặc khi việc bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) thực hiện quá trình hợp pháp; (b) thực hiện Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này; (c) giải quyết khiếu nại khi cho rằng nội dung của bạn vi phạm các quyền của bên thứ ba, và / hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của TICKETBOX, người sử dụng và / hoặc của cộng đồng. Bạn hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và truyền tải các dịch vụ, bao gồm cả nội dung của bạn, có thể bao gồm (i) việc truyền qua nhiều mạng khác nhau, và / hoặc (ii) thay đổi cho phù hợp và thích ứng với yêu cầu kỹ thuật kết nối mạng hoặc các thiết bị.

7 . CHỈNH SỬA/ NGỪNG DỊCH VỤ.

TICKETBOX có quyền chỉnh sửa hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viện quyển sử dụng của bạn bất cứ lúc nào vì bất cứ nguyên nhân nào mà không cần đưa ra thông báo. Bạn đồng ý rằng TICKETBOX không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về sửa đổi, đình chỉ hay ngừng sử dụng các dịch vụ.

8. KẾT THÚC.

TICKETBOX có thể tuỳ ý chấm dứt mật khẩu, tài khoản (hoặc bất kỳ phần nào) và / hoặc quyền sử dụng các dịch vụ của bạn, và loại bỏ bất kỳ và tất cả các nội dung của bạn trong dịch vụ, bất cứ lúc nào, có lý do hoặc không có lý do, bao gồm nhưng không giới hạn, vì thiếu sử dụng, hoặc không kịp thời trả bất kỳ khoản phí hoặc các khoản tiền khác theo quy định của TICKETBOX, hoặc nếu TICKETBOX có lí do cho rằng bạn đã vi phạm với quy định hoặc tinh thần của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này. Bạn đồng ý rằng việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của bạn có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước, đồng thời thừa nhận và đồng ý rằng TICKETBOX có thể ngay lập tức tắt hoặc xóa tài khoản của bạn và tất cả các nội dung/ tập tin có liên quan đến tài khoản và / hoặc bất kỳ truy cập khác với những tập tin hoặc các dịch vụ như vậy. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng TICKETBOX không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền sử dụng hoặc truy cập dịch vụ của bạn. Tất cả các quy định của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này về bản chất chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của bạn sẽ vẫn còn hiệu lực (bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các hạn chế về trách nhiệm pháp lý, phát hành, nghĩa vụ bồi thường, từ bỏ các bảo đảm và bảo vệ sở hữu trí tuệ và giấy phép).

9. NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG.

Dịch vụ hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc các nguồn khác. Vì TICKETBOX không kiểm soát các trang web và các nguồn đó, bạn xác nhận và đồng ý rằng TICKETBOX không chịu trách nhiệm cho nội dung cung cấp của các trang web hoặc các nguồn như vậy, và không xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào từ các trang web hoặc các nguồn đó. Thêm nữa, bạn xác nhận và đồng ý rằng TICKETBOX không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do, hoặc bị cáo buộc là do, hoặc liên quan đến việc sử dụng/ căn cứ vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc các thông tin khác hiện có hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc nguồn đó.

10 . DỊCH VỤ CHO NGƯỜI MUA VÉ

10.1. Mua vé

Với dịch vụ này, nhà tổ chức sự kiện tạo ra sự kiện và vé, và giao việc bán vé cho Ticketbox. Các nhà tổ chức sự kiện chịu trách nhiệm quy định số lượng và giá vé.

10.2. Trao đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ vé

Vé đã được mua không được trao đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ vì bất kỳ lý do nào.

10.3. Giao dịch vé

Giao dịch được coi là hoàn thành khi bạn nhận được email xác nhận có kèm mã vạch từ TicketBox. Dịch vụ thanh toán sử dụng nền tảng được cung cấp bởi 123pay.vn

10.4. Quét vé

Vé sẽ được công nhận và xử lý tại địa điểm tổ chức sự kiện của nhà tổ chức bằng cách xử lý hoặc xác nhận mã vạch gắn liền với hoặc vé mua hoặc tài khoản của người mua vé.

10.5. Thanh toán và hoàn lại tiền

Các nhà tổ chức sự kiện có trách nhiệm phải thông báo chính sách hoàn trả của mình với người mua và hoàn lại tiền cho người mua thông qua các trang web hay dịch vụ khác. Nếu người mua mong muốn hoàn lại tiền thì phải gửi yêu cầu đến nhà tổ chức. Tất cả các thông tin liên lạc hoặc tranh chấp liên quan đến việc hoàn lại tiền là giữa các nhà tổ chức và người mua và Ticketbox sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ tình huống nào để hoàn lại tiền, sai sót trong việc hoàn tiền. Tất cả các thông tin liên lạc và các tranh chấp liên quan đến khoản bồi hoàn và hoàn lại tiền là giữa các nhà tổ chức và người mua và Ticketbox sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản bồi hoàn của người mua.

10.6. Mất vé

Nếu vé hoặc mã vạch bị mất (không bao gồm vé giấy), vé sẽ được TicketBox cấp lại. Tuy nhiên, vé đã được quét và soát tại một sự kiện sẽ không được phát hành lại dưới bất kỳ lý do nào.

10.7. Bán lại vé bất hợp pháp; Chạy chương trình khuyến mãi không xin phép

Việc bán lại, giả mạo hoặc làm nhiều bản sao vé là hành động sẽ dẫn đến việc chúng tôi có quyền tự động hủy bỏ vé mà không cần bồi thường. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc bạn mua vé tại 1 nguồn khác và không vào cửa được. Ngoài ra, chúng tôi có quyền hạn chế hoặc từ chối quyền mua vé cho bất cứ ai mà chúng tôi xác định được đã vi phạm chính sách của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi không đảm bảo tính xác thực của vé mua từ bất kỳ đại lý bán lẻ bên thứ ba không được ủy quyền (chẳng hạn như các nhà môi giới cá nhân), chúng tôi khuyên bạn nên mua vé trực tiếp thông qua chúng tôi và các đối tác được ủy quyền để đảm bảo tính xác thực vé. Vé có thể không được sử dụng cho quảng cáo, khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng các cuộc thi hoặc, trừ khi văn bản uỷ quyền chính thức được đưa ra bởi chúng tôi, với điều kiện là ngay cả khi có sự đồng ý như vậy là được, bất kỳ việc sử dụng thương hiệu của chúng tôi và sở hữu trí tuệ khác là tùy thuộc vào sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

10.8. Sử dụng gian lận thẻ tín dụng / thẻ ngân hàng

Chúng tôi có quyền hủy bỏ bất kỳ vé nào có báo cáo hoặc bị nghi vấn khi mua bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ngân hàng ATM địa phương bị đánh cắp hoặc gian lận. Đối với giao dịch có nghi ngờ là gian lận trong việc sử dụng thẻ tín dụng, nếu người mua vé không thể chứng minh rằng họ là một chủ thẻ thực hoặc chúng tôi không thể liên lạc với người mua vé vì số điện thoại giả mạo hoặc email giả mạo được gửi khi thực hiện đặt hàng, chúng tôi sẽ hủy bỏ vé.

11. KHƯỚC TỪ ĐẢM BẢO.

TICKETBOX KHÔNG HỨA HẸN MỌI THỨ VỀ DỊCH VỤ CỦA MÌNH, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, NHỮNG BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, QUYỀN SỞ HỮU, VI PHẠM HAY ĐIỀU CHỈNH CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TICKETBOX KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG : (I) CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG MỌI YÊU CẦU CỦA BẠN, (II) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, (III) KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, (IV) TOÀN BỘ CÁC DỊCH VỤ (HOẶC BẤT CỨ PHẦN NÀO) SẼ ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA BẠN, HOẶC (V) MỌI LỖI TRONG DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA. TICKETBOX KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, HÀNH ĐỘNG HOẶC KHÔNG HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT KỲ NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI THAM GIA HAY KHÔNG PHẢI NHÀ TỔ CHỨC, NHÀ TỔ CHỨC HOẶC BÊN THỨ BA TRƯỚC, TRONG VÀ / HOẶC SAU KHI SỰ KIỆN; VÀ TICKETBOX SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO TRONG (I) QUA (V) NÊU TRÊN. BẠN THỪA NHẬN RẰNG TICKETBOX KHÔNG KIỂM SOÁT VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN HAY TÍNH HỢP PHÁP CỦA SỰ KIỆN QUẢNG CÁO, SỰ THẬT HAY ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG HAY DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG (BAO GỒM NGƯỜI THAM GIA, KHÔNG PHẢI NHÀ TỔ CHỨC VÀ NHÀ TỔ CHỨC), HOẶC KHẢ NĂNG CỦA MỌI NGƯỜI DÙNG (KỂ CẢ NGƯỜI THAM GIA VÀ BAN TỔ CHỨC) THỰC HIỆN HOẶC THỰC SỰ ĐÃ HOÀN TẤT GIAO DỊCH. NGOÀI RA, TICKETBOX KHÔNG LIÊN KẾT VỚI, VÀ KHÔNG CÓ CƠ QUAN HAY CÓ QUAN HỆ VỚI BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA ĐƯỢC SỬ DỤNG CÙNG VỚI CÁC DỊCH VỤ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ MỌI DỊCH VỤ FPM), TICKETBOX KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ TỪ CHỐI TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH TỪ CÁC HÀNH VI HOẶC THIẾU SÓT CỦA MỌI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA ĐÓ. ĐIỀU NÊU TRÊN TUYÊN BỐ SẼ KHÔNG ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI BỊ CẤM CỦA LUẬT PHÁP. MẶC DÙ ĐÃ NÓI Ở TRÊN, BẠN CÓ THỂ BÁO CÁO CÁC HÀNH VI VI PHẠM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI THAM GIA, KHÔNG PHẢI NHÀ TỔ CHỨC, NHÀ TỔ CHỨC VÀ / HOẶC BÊN THỨ BA LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ VỚI TICKETBOX. TICKETBOX CÓ THỂ TUỲ Ý ĐIỀU TRA YÊU CẦU BỒI THƯỜNG VÀ CÓ HÀNH ĐỘNG CẦN THIẾT.

12. BẢO MẬT.

Tất cả các thông tin do bạn cung cấp hoặc TICKETBOX thu thập trong quá trình kết nối với các dịch vụ được quản lý bởi Chính sách bảo mật của TICKETBOX, mà tại đây được đưa vào tài liệu tham khảo của Điều khoản Sử dụng này. TICKETBOX khuyến cáo bạn nên xem lại chính sách bảo mật kỹ càng. Đặc biệt, nhà tổ chức nên lưu ý rằng TICKETBOX có thể sử dụng thông tin nhận được hoặc thu thập liên quan đến người tham gia phù hợp với các điều khoản của Chính sách bảo mật, có thể bao gồm việc sử dụng để tiếp thị hay quảng cáo các sự kiện hoặc các dịch vụ khác mà bạn có thể quan tâm đến. Hơn nữa, bất kỳ thông tin được gửi hoặc cung cấp bởi bạn đến các Dịch vụ có thể truy cập công khai. Bạn nên tự bảo vệ thông tin riêng tư hoặc những thông tin quan trọng với bạn. TICKETBOX không chịu trách nhiệm bảo vệ bất kỳ thông tin nào như vậy và không chịu trách nhiệm cho việc bảo mật thư điện tử hoặc các thông tin khác được truyền qua Internet hay bất kỳ mạng khác mà bạn có thể sử dụng. Xin lưu ý rằng nếu bạn quyết định tiết lộ thông tin cá nhân trên các dịch vụ, thông tin này có thể được công khai. TICKETBOX không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho các hành vi của bạn hoặc bất kỳ người dùng khác (cho dù là nhà tổ chức, người tham gia, không phải nhà tổ chức hoặc bất kỳ ai khác) sử dụng dịch vụ.

13. THÔNG BÁO.

Thông báo cho bạn có thể được gửi thông qua email hoặc đường bưu điện đến địa chỉ trong hồ sơ lưu trữ của TICKETBOX. Dịch vụ cũng có thể cung cấp thông báo về những thay đổi trong Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này hoặc các vấn đề khác bằng cách hiển thị thông báo hoặc liên kết để thông báo cho bạn về các dịch vụ.

Hành vi vi phạm: Xin vui lòng báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm các điều trong Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này qua email đến info@TicketBox.vn

Ngày cập nhật gần nhất: 23/08/2016


Ticketbox.vn là sàn giao dịch thương mại điện tử phục vụ nhu cầu giới thiệu, quảng bá các sự kiện, mua bán vé các sự kiện v.v...
Ticketbox.vn được xây dựng nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng muốn tìm hiểu thông tin trực tuyến về các sự kiện, chương trình đào tạo, khóa học, v.v...
Sứ mệnh mà Ticketbox.vn hướng tới là sẽ trở thành Sàn thương mại điện tử tin cậy trong lĩnh vực tổ chức sự kiện, là cầu nối giữa các nhà tổ chức chương trình, sự kiện và khách hàng/người tham gia.

I. Nguyên tắc chung


Sàn giao dịch thương mại điện tử Ticketbox.vn do Công ty TNHH MTV Ticketbox (Công ty) xây dựng và vận hành. Thành viên trên sàn giao dịch điện tử là các thương nhân, tổ chức, cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được Ticketbox.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch điện tử Ticketbox.vn và các bên liên quan cung cấp.
Nguyên tắc này áp dụng cho các thành viên đăng ký sử dụng, tham gia đăng thông tin được thực hiện trên Sàn giao dịch Thương mại điện tử Ticketbox.vn.
Thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia giao dịch tại Sàn Giao dịch thương mại điện tử Ticketbox.vn tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên tham gia hoạt động cung ứng và sử dụng dịch vụ không trái với qui định của pháp luật.
Thông tin về thương nhân, tổ chức, cá nhân tham gia là thành viên trên Ticketbox.vn phải minh bạch và chính xác.
Sự kiện, chương trình được giới thiệu trên Sàn giao dịch thương mại điện tử Ticketbox.vn phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
Tất cả các nội dung trong Quy chế này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn.

II. Quy định chung


-Tên Miền Sàn Giao dịch Thương mại Điện tử:
Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn do Công ty TNHH MTV Ticketbox phát triển với tên miền Sàn giao dịch là: Ticketbox.vn (sau đây gọi tắt là: “Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn”).
Định nghĩa chung:
Nhà tổ chức sự kiện: là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Ticketbox.vn bao gồm: Mở gian hàng đăng bán vé các sự kiện, đăng bài giới thiệu về các sự kiện, chương trình, khóa học.
Người tham gia sự kiện (khách hàng): là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về công ty và sự kiện công ty tổ chức được đăng tải trên Ticketbox.vn của Nhà tổ chức sự kiện hoặc mua vé, tham gia của các sự kiện đó.
Thành viên: là bao gồm cả Nhà tổ chức sự kiện lẫn Người tham gia sự kiện.
- Thành viên tham gia giao dịch trên Sàn giao dịch Ticketbox.vn là thương nhân, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu, sử dụng dịch vụ trên website.
- Thành viên phải đăng ký kê khai ban đầu các thông tin cá nhân có liên quan, được Ban quản lý sàn TMĐT Ticketbox.vn chính thức công nhận và được phép sử dụng dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT.
- Khi bạn đăng ký là thành viên của Ticketbox.vn, thành viên hiểu rằng:
+ Thành viên có thể tạo một tài khoản cá nhân của mình để sử dụng.
+ Thành viên có thể đăng thông tin giới thiệu về sản phẩm, dịch vụ mà công ty đang cung ứng.
- Nội dung bản Quy chế này tuân thủ theo các quy định hiện hành của Việt Nam. Thành viên khi tham gia vào Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn phải tự tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của mình đối với luật pháp hiện hành của Việt Nam và cam kết thực hiện đúng những nội dung trong Quy chế của Sàn giao dịch Ticketbox.vn.

III. Quy trình giao dịch

Quy trình dành cho Người tham gia sự kiện

Khi có nhu cầu tìm hiểu sự kiện trên Ticketbox.vn, Người tham gia sự kiện nên thực hiện theo các bước sau đây:

 • Tìm kiếm, tham khảo thông tin về sự kiện và Nhà tổ chức sự kiện mà Người tham gia sự kiện đang quan tâm;
 • Tham khảo thông tin và chính sách của bên cung cấp dịch vụ mà Người tham gia sự kiện đang có nhu cầu sử dụng.
 • Lựa chọn số lượng vé tham gia sự kiện và chọn “Đặt vé ngay”
 • Chọn số lượng, loại vé
 • Nhập thông tin người nhận để đặt vé
 • Chọn hình thức thanh toán trực tuyến hoặc thanh toán khác
 • Chọn “Hoàn tất đặt vé” để gửi
 • Nhà tổ chức sự kiện liên hệ với Người tham gia sự kiện theo số điện thoại và email trong form đăng ký tài khoản của khách hàng để xác nhận đơn hàng.
 • Ngay sau khi thanh toán thành công, người mua sẽ nhận vé

Quy trình dành cho Nhà tổ chức sự kiện

Bước 1: Đăng nhập tài khoản và chọn “Tạo sự kiện”
Bước 2: Nhập thông tin cơ bạn sau đó chọn “Tạo sự kiện” để chuyển sang cập nhật thông tin cụ thể.
Bước 3: Nhập “Thời gian và loại vé”
Bước 4: Cài đặt những tính năng cơ bản cho gian hàng “Tạo sự kiện”
Bước 5: Nhập “Thông tin thanh toán”
Bước 6: Chọn “Hoàn tất” để đưa nội dung lên gian hàng của Nhà tổ chức sự kiện

Chính sách giao nhận vận chuyển

Vé điện tử tham dự sự kiện sẽ được gửi tới Người tham gia sự kiện qua email và sms để sử dụng khi check-in.
Vé giấy sẽ được nhân viên Ticketbox.vn giao tận tay khách hàng nếu ở nội thành Tp. HCM hoặc Hà Nội đối với các khách hàng ở ngoại thành hoặc ở xa chúng tôi sẽ sử dụng dịch vụ chuyển phát của các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển để giao vé cho khách hàng.
Về phí dịch vụ vận chuyển, Ticketbox.vn hiện áp dụng biểu phí như sau:
Đối với phí giao nhận cho các khách ở tỉnh mà Ticketbox.vn không nhận giao vé thì phí dịch vụ sẽ được tính theo phí của nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển, Ticketbox.vn sẽ gọi xác nhận và báo phí trước khi tiến hành giao vé cho khách hàng.

Chính sách bảo trì, bảo hành

Sàn giao dịch Ticketbox.vn cung cấp chỉ tiến hành bảo hành, hỗ trợ người dùng trong trường hợp Thành viên là nhà tổ chức không tiến hành tạo được gian hàng, đăng bán vé các sự kiện.
Đối với vé chương trình, sự kiện sẽ do Nhà tổ chức sự kiện quy định các điều khoản liên quan đến bảo hành, hướng dẫn sử dụng.

Chính sách đổi trả hàng

Trường hợp Người tham gia sự kiện không thể tham gia các chương trình đã đặt chỗ và trả phí, Người tham gia sự kiện có thể chuyển cho một người khác tham dự và phải thông báo cho chúng tôi qua hotline hoặc văn bản qua email trước 7 ngày và cung cấp cho chúng tôi đầy đủ thông tin liên lạc của người đi thay. Người tham gia sự kiện có quyền chuyển nhượng vé sự kiện.
Trường hợp sự kiện gặp sự cố dời ngày tổ chức hoặc sự kiện bị hủy mà do lý do từ nhà tổ chức, người tham dự có thể yêu cầu hoàn trả phí đã thanh toán từ nhà tổ chức. Việc trả vé, hoàn tiền sẽ do Nhà tổ chức sự kiện quy định.
Trong trường hợp Nhà tổ chức sự kiện có quy định về việc đổi trả nhưng không tiến hành đổi trả vé cho khách hàng. Khách hàng liên hệ đến bộ phận chăm sóc khách hàng, hotline của Ticketbox.vn để được hỗ trợ, hướng dẫn cách giải quyết vấn đề trên.

Quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại/ phản ánh

Ticketbox.vn và Nhà tổ chức sự kiện có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Người tham gia sự kiện liên quan đến giao dịch tại website Ticketbox.vn.
Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Ticketbox.vn và thực hiện theo các bước sau:
 • Bước 1: Thành viên Người tham gia sự kiện khiếu nại về dịch vụ của Nhà tổ chức sự kiện qua email: support@ticketbox.vn , Thành viên có thể phản ánh trực tiếp đến đến ban quản trị.
 • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Ticketbox.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên Người tham gia sự kiện, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Ticketbox.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người tham gia sự kiện để giải quyết tranh chấp đó.
 • Bước 3: Trong trường nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Ticketbox.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu Người tham gia sự kiện đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật

Người tham gia sự kiện gửi khiếu nại tại địa chỉ:
Công ty TNHH MTV Ticketbox
Trụ sở chính: Tầng 1, Cao ốc văn phòng H3, 384 Hoàng Diệu, Q.4, TPHCM
Hotline: 1900.6408
Email: support@ticketbox.vn

Các bên bao gồm Nhà tổ chức sự kiện, Người tham gia sự kiện sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với Nhà tổ chức sự kiện cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Ticketbox.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến Người tham gia sự kiện và Nhà tổ chức sự kiện nếu được Người tham gia sự kiện hoặc Nhà tổ chức sự kiện (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.
Sau khi Nhà tổ chức sự kiện, Người tham gia sự kiện đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị Ticketbox.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Nhà tổ chức sự kiện: Ticketbox.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Ticketbox.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của Nhà tổ chức sự kiện đó trên Ticketbox.vn đồng thời yêu cầu Nhà tổ chức sự kiện bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.
Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên Người tham gia sự kiện, Nhà tổ chức sự kiện, thì một trong 2 bên Người tham gia sự kiện và Nhà tổ chức sự kiện sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

IV. Quy trình thanh toán

Người tham gia sự kiện có thể tham khảo các phương thức thanh toán sau đây và lựa chọn áp dụng phương thức phù hợp:
Cách 1: Thanh toán trực tiếp (người mua nhận vé tại địa chỉ ngưởi bán):
Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sự kiện và nhà tổ chức sự kiện đó;
Bước 2: Người mua đến địa chỉ bán vé;
Bước 3: Người mua thanh toán và nhận vé;
Cách 2: Thanh toán sau (COD – giao hàng và thu tiền tận nơi):
Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về về sự kiện và nhà tổ chức sự kiện đó;
Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);
Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua;
Bước 4: Người bán chuyển vé.
Bước 5: Người mua nhận vé và thanh toán
Cách 3: Thanh toán online qua thẻ tín dụng, chuyển khoản
Bước 1: Người mua tìm hiểu thông tin về sự kiện và nhà tổ chức sự kiện đó;
Bước 2: Người mua xác thực đơn hàng (điện thoại, tin nhắn, email);
Bước 3: Người bán xác nhận thông tin Người mua;
Bước 4: Ngưởi mua thanh toán;
Bước 5: Người bán chuyển vé;
Bước 6: Người mua nhận vé.

V. Đảm bảo an toàn giao dịch

Ban quản trị đã sử dụng các dịch vụ để bảo vệ thông tin đăng trên Ticketbox.vn. Để đảm bảo các giao dịch được tiến hành thành công, hạn chế tối đa rủi ro có thể phát sinh.
Người tổ chức sự kiện phải cung cấp thông tin đầy đủ (tên, địa chỉ, số điện thoại, email) trên mỗi tin đăng.
Người tham gia sự kiện không nên đưa thông tin chi tiết về việc thanh toán với bất kỳ ai bằng email hoặc hình thức liên lạc khác, Ticketbox.vn không chịu trách nhiệm về những thiệt hại hay rủi ro thành viên có thể gánh chịu trong việc trao đổi thông tin của Người tham gia sự kiện viên qua Internet hoặc email.
Người tham gia sự kiện tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy chế và quy định của pháp luật.
Mọi thông tin giao dịch được bảo mật, trừ trường hợp buộc phải cung cấp khi Cơ quan pháp luật yêu cầu.

VI.Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Ticketbox.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Ticketbox.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Ticketbox.vn.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Ticketbox.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH MTV Ticketbox
Trụ sở chính: Tầng 1, Cao ốc văn phòng H3, 384 Hoàng Diệu, Q.4, TPHCM
Hotline: 1900.6408
Email: support@ticketbox.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ticketbox.vn thực hiện việc này.
 • Thành viên có quyền gửi yêu cầu hoặc nhờ ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn hỗ trợ và cung cấp lại mật khẩu hoặc tài khoản bị mất bằng cách gọi về Hotline: 1900.6408 hoặc email support@ticketbox.vn
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Ticketbox.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ticketbox.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.
  Email: support@ticketbox.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Thông tin cá nhân của thành viên trên Ticketbox.vn được Ticketbox.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Ticketbox.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Ticketbox.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Ticketbox.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Ticketbox.vn.
 • Ban quản lý Ticketbox.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Ticketbox.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

VII. Bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng

Ban quản lý Sàn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán..., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Ticketbox.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Người tham gia sự kiện đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của Người tham gia sự kiện đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
Người tham gia sự kiện có quyền gửi khiếu nại trực tiếp và yêu cầu bồi thường đến Nhà tổ chức sự kiện có liên quan trong trường hợp sự kiện do Nhà tổ chức sự kiện thực hiện không đảm bảo chất lượng như các thông tin đã công bố.
Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn luôn đảm bảo làm trọng tài yêu cầu bồi thường cho Người tham gia sự kiện nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người tiêu dùng trong các trường hợp liên quan mâu thuẫn giao dịch gây ảnh hưởng đến lợi ích Người tham gia sự kiện.

VIII. Quản lý thông tin xấu

1. Quy định thành viên:

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.
Thành viên đăng tin bài sai chuyên mục Ban quản trị Ticketbox.vn sẽ gửi email thông báo và xóa bài viết đó.
Thành viên không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
Thành viên không được thay đổi, chỉnh sửa, gán gép, copy, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn trong bản Quy chế này.
Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch MTĐT Ticketbox.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn.

2. Danh sách sản phẩm cấm giao dịch và giao dịch có điều kiện tại Ticketbox.vn.

Sàn giao dịch Ticketbox.vn là nơi hỗ trợ các nhà tổ chức sự kiện đăng thông tin về sự kiện được tổ chức để thu hút người tham gia. Sàn giao dịch Ticketbox.vn đề nghị nhà tổ chức sự kiện chỉ đăng các thông tin liên quan tới sự kiện, chương trình đào tạo, tập huấn, khóa học, v.v…

2.1 Danh sách sản phẩm cấm giao dịch:

 • Rượu các loại;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác;
 • Các loại pháo nổ, thuốc pháo nổ;
 • Các chất ma túy;
 • Thiết bị gây nhiễu thông tin di động tế bào;
 • Đèn trời;
 • Vũ khí quân dụng, trang thiết bị, kĩ thuật, khí tài, phương tiện chuyên dùng quân sự, công an, quân trang;
 • Đồ chơi nguy hiểm, đồ chơi có hại tới giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ em hoặc tới an ninh, trật tự, văn hóa xã hội ( bao gồm cả các chương trình trò chơi điện tử);
 • Các sản phẩm văn hóa phản động, đồi trụy, mê tín dị đoan hoặc có hại tới giáo dục thẩm mỹ, nhân cách;
 • Di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh, thuộc sở hữu toàn dân, sở hữu của các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội;
 • Hóa chất độc; Tiền chất;
 • Thuốc lá điếu, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu.
 • Thực vật, động vật hoang dã;
 • Thủy sản cấm khai thác, thủy sản có dư lượng chất độc hại vượt quá giới hạn cho phép, thủy sản có yếu tố độc tự nhiên gây nguy hiểm đến tính mạng con người;
 • Các loại thuốc chữa bệnh cho người, các loại vắc xin, sinh phẩm y tế, mỹ phẩm, hóa chất và chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế chưa được sử dụng tại Việt Nam;
 • Các loại trang thiết bị y tế chưa được phép sử dụng tại Việt Nam
 • Các loại mỹ phẩm y tế chưa được công bố với cơ quan có thẩm quyền;
 • Mua bán các loại xe không có giấy tờ hay mất giấy tờ (Chú ý khi mua bán xe phải có bên thứ 3 chứng giấy tờ)
 • Mua bán thông tin cá nhân (email, danh sách khách hàng...)

2.2 Danh sách sản phẩm giao dịch có điều kiện

Đối với dụng cụ thể thao tập võ, thành viên bán hàng phải là cửa hàng dụng cụ thể thao hay cơ sở sản xuất dụng cụ thể thao.
Đối với các mặt hàng giới tính như bao cao su có thể bán như nhà thuốc, riêng sextoy, kích dụng không được bán.
Đối với các mặt hàng phần mềm như account, software,... có bản quyền, phải do công ty có giấy phép kinh doanh rõ ràng. Các cá nhân không được bán mặt hàng này.


Hành vi cấm trong hoạt động đăng tải tin để giới thiệu, quảng cáo sản phẩm, dịch vụ trên Ticketbox.vn

 • Quảng cáo thiếu thẩm mỹ, trái với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.
 • Quảng cáo xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của tổ chức, cá nhân.
 • Quảng cáo có sử dụng hình ảnh, lời nói, chữ viết của cá nhân khi chưa được cá nhân đó đồng ý, trừ trường hợp được pháp luật cho phép.
 • Quảng cáo không đúng hoặc gây nhầm lẫn về khả năng kinh doanh, khả năng cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ; về số lượng, chất lượng, giá, công dụng, kiểu dáng, bao bì, nhãn hiệu, xuất xứ, chủng loại, phương thức phục vụ, thời hạn bảo hành của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ đã đăng ký hoặc đã được công bố.
 • Quảng cáo bằng việc sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp về giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ của mình với giá cả, chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại của tổ chức, cá nhân khác.
 • Quảng cáo có nội dung cạnh tranh không lành mạnh theo quy định của pháp luật về cạnh tranh.
 • Quảng cáo vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Cơ chế rà soát, kiểm soát thông tin về sản phẩm/dịch vụ của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT đối với sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên website:

Sau khi khách hàng đăng bán sản phẩm, sản phẩm sẽ được hiển thị ngay. Nhưng các thông tin sản phẩm này sẽ được bộ phận biên tập quản lý nội dung Ticketbox.vn kiểm soát và xét duyệt chặt chẽ hàng giờ liên tục hàng ngày.
Ticketbox.vn sẽ toàn quyền loại bỏ các tin đăng bán của khách hàng nếu như tin đăng bán vi phạm quy chế đăng tin. Các tin đăng không phù hợp với chuyên mục quy định sẽ bị xóa hoặc Ticketbox.vn chuyển sang chuyên mục khác cho là hợp lý.
Ticketbox.vn giữ quyền quyết định về việc lưu giữ hay loại bỏ tin đã đăng trên trang web này mà không cần báo trước.

IX. Trách nhiệm trong trƣờng hợp phát sinh lỗi kỹ thuật

Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn cam kết nỗ lực đảm bảo sự an toàn và ổn định của toàn bộ hệ thống kỹ thuật. Tuy nhiên, trong trường hợp xảy ra sự cố do lỗi của Ticketbox.vn, Ticketbox.vn sẽ ngay lập tức áp dụng các biện pháp để đảm bảo quyền lợi cho Người tham gia sự kiện.
Khi thực hiện các giao dịch trên Sàn, bắt buộc các thành viên phải thực hiện đúng theo các quy trình hướng dẫn.
Ban quản lý Sàn giao dịch Ticketbox.vn cam kết cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho các thành viên tham gia giao dịch. Trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật, lỗi phần mềm hoặc các lỗi khách quan khác dẫn đến Thành viên không thể tham gia giao dịch được thì các Thành viên thông báo cho Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT qua địa chỉ email: support@ticketbox.vn chúng tôi sẽ khắc phục lỗi trong thời gian sớm nhất, tạo điều kiện cho các Thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn.
Tuy nhiên, Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết trong trường hợp thông báo của các thành viên không đến được Ban quản lý, phát sinh từ lỗi kỹ thuật, lỗi đường truyền, phần mềm hoặc các lỗi khác không do Ban quản lý gây ra.

X.Quyền và nghĩa vụ của Ban quản lý website TMĐT Ticketbox.vn

1. Quyền của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn

Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn nêu ra.
Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.
Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên và sẽ thông báo cho thành viên trong thời hạn ít nhất là một (01) tháng trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn.
Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn liên tục trong ba (03) tháng. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn.
Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.
Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.
Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn và sẽ báo trước cho thành viên thời hạn là một (01) tháng.

2. Nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban quản lý Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn

Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn có trách nhiệm xây dựng, thực hiện cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của Nhà tổ chức sự kiện trên sàn giao dịch thương mại điện tử được thực hiện chính xác đầy đủ theo quy định tại Khoản 4 Điều 36 Nghị định 52/2013/NĐ-CP.
Ban quản lý sàn sẽ nỗ lực tối đa và nghiêm túc loại bỏ những thông tin không trung thực hoặc hàng hóa giả như sau:

 • Loại bỏ những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh và hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định của pháp luật.
 • Loại bỏ những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.
 • Yêu cầu Nhà tổ chức sự kiện các hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện phải cung cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

Ban quản lý có nghĩa vụ tiếp nhận những phản ánh từ phía người dùng, khách hàng mua, khách hàng bán
Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn chịu trách nhiệm xây dựng Sàn giao dịch bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép. Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc giao dịch của các thành viên tham gia và Người tham gia sự kiện trên Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn.
Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn có trách nhiệm đứng ra làm trung gian trong việc hòa giải nếu xảy ra tranh chấp giữa Người tham gia sự kiện và Nhà tổ chức sự kiện. Sàn sẽ tiếp nhận thông tin phản ảnh, khiếu nại từ Người tham gia sự kiện và kiểm tra nội dung phản ánh,khiếu nại đó. Nếu xét thấy những phản ánh đó là đúng Sàn sẽ yêu cầu Nhà tổ chức sự kiện phải giải trình về nhưng thông tin đó. Tùy theo mức độ sai phạm Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn sẽ có phướng án giải quyết yêu cầu Nhà tổ chức sự kiện đền bù cho Người tham gia sự kiện, sẽ khóa tài khoàn thành viên Nhà tổ chức sự kiện.
Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn.
Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá. Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm bạn hàng và phát Công ty TNHH MTV Ticketbox triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn.
Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

XI. Quyền và trách nhiệm thành viên tham gia Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn

1. Quyền của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn

Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng trong việc quản lý những giao dịch tại Ticketbox.vn thông qua trang Ticketbox.vn hoặc đăng tin sản phẩm, đăng tin khuyến mại của mình trên Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn.
Thành viên sẽ được nhân viên của Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn hướng dẫn sử dụng được các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc mua hàng, sử dụng các dịch vụ tiện ích trên Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn.
Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn trong quá trình hoạt động. Các kiến nghị được gửi trực tiếp bằng thư, fax hoặc email đến cho Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn.
Thành viên được quyền bình luận đúng sự thật về sản phẩm, dịch vụ của Nhà tổ chức sự kiện
Thành viên Người tham gia sự kiện mua vé sự kiện sẽ nhận được vé sự kiện và có quyền tham gia sự kiện theo đúng thông tin sự kiện đăng tải trên website Ticketbox.vn.

2. Nghĩa vụ của Thành viên Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn

Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình.
Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.
Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn và những thông tin đang tải lên Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn là chính xác.
Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn.
Thành viên Nhà tổ chức sự kiện, Người tham gia sự kiện có trách nhiệm cung cấp thông tin về giao dịch, hàng hóa hộ trợ Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn trong việc giải quyết tranh chấp phát sinh giữa Người tham gia sự kiện và Nhà tổ chức sự kiện diễn ra qua Sàn.
Thành viên Nhà tổ chức sự kiện có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho Người tham gia sự kiện nếu chứng minh được lỗi đó thuộc về Nhà tổ chức sự kiện.
Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.
Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn trong Quy định này.
Thành viên không được hành động gây mất uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn.

XII. Điều khoản áp dụng

Quy chế của Sàn giao dịch điện tử Ticketbox.vn chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành kèm theo Quy chế này. Sàn giao dịch điện tử Ticketbox.vn có quyền và có thể thay đổi Quy chế này bằng cách thông báo lên Sàn giao dịch điện tử Ticketbox.vn cho các thành viên biết. Quy chế sửa đổi có hiệu lực kể từ ngày Quyết định về việc sửa đổi Quy chế có hiệu lực. Việc thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ sau khi Quy chế sửa đổi được công bố và thực thi đồng nghĩa với việc thành viên đã chấp nhận Quy chế sửa đổi này.
Quy chế hoạt động sẽ được Ticketbox.vn cập nhật bổ sung liên tục mà không cần thông báo trước. Thành viên tham gia Ticketbox.vn có trách nhiệm tuân theo quy chế hiện hành khi giao dịch trên website.

XIII. Điều khoản cam kết

Mọi thành viên và đối tác/Nhà tổ chức sự kiện hàng khi sử dụng Ticketbox.vn làm giao dịch mua bán trực tuyến thì đồng nghĩa việc các bên có liên quan đã chấp thuận tuân theo quy chế này.
Mọi thắc mắc của khách hàng xin vui lòng liên hệ với Ticketbox.vn theo thông tin dưới đây để được giải đáp:

Hỗ trợ khách hàng
Sàn giao dịch thương mại điện tử Ticketbox.vn
Trụ sở chính: Tầng 1, Cao ốc văn phòng H3, 384 Hoàng Diệu, Q.4, TPHCM
Hotline: 1900.6408
Email: support@ticketbox.vn

Ngày cập nhật gần nhất: 23/08/2016


Ticketbox.vn và Nhà tổ chức sự kiện có trách nhiệm tiếp nhận khiếu nại và hỗ trợ Người tham gia sự kiện liên quan đến giao dịch tại website Ticketbox.vn.
Khi phát sinh tranh chấp, Công ty đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì sự tin cậy của thành viên vào chất lượng dịch vụ của Ticketbox.vn và thực hiện theo các bước sau:

 • Bước 1: Thành viên Người tham gia sự kiện khiếu nại về dịch vụ của Nhà tổ chức sự kiện qua email: support@ticketbox.vn, Thành viên có thể phản ánh trực tiếp đến ban quản trị.
 • Bước 2: Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Ticketbox.vn sẽ tiếp nhận các khiếu nại của thành viên Người tham gia sự kiện, tùy theo tính chất và mức độ của khiếu nại thì bên Ticketbox.vn sẽ có những biện pháp cụ thể hỗ trợ Người tham gia sự kiện để giải quyết tranh chấp đó.
 • Bước 3: Trong trường hợp nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của Ticketbox.vn thì ban quản trị sẽ yêu cầu Người tham gia sự kiện đưa vụ việc này ra cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết theo pháp luật

Người tham gia sự kiện gửi khiếu nại tại địa chỉ:
Công ty TNHH MTV Ticketbox
Trụ sở chính: Tầng 1, Cao ốc văn phòng H3, 384 Hoàng Diệu, Q.4, TPHCM
Hotline: 1900.6408
Email: support@ticketbox.vn

Các bên bao gồm Nhà tổ chức sự kiện, Người tham gia sự kiện sẽ phải có vai trò trách nhiệm trong việc tích cực giải quyết vấn đề. Đối với Nhà tổ chức sự kiện cần có trách nhiệm cung cấp văn bản giấy tờ chứng thực thông tin liên quan đến sự việc đang gây mâu thuẫn cho khách hàng. Đối với Ticketbox.vn sẽ có trách cung cấp những thông tin liên quan đến Người tham gia sự kiện và Nhà tổ chức sự kiện nếu được Người tham gia sự kiện hoặc Nhà tổ chức sự kiện (liên quan đến tranh chấp đó) yêu cầu.
Sau khi Nhà tổ chức sự kiện, Người tham gia sự kiện đã giải quyết xong tranh chấp phải có trách nhiệm báo lại cho Ban quản trị Ticketbox.vn. Trong trường hợp giao dịch phát sinh mâu thuẫn mà lỗi thuộc về Nhà tổ chức sự kiện: Ticketbox.vn sẽ có biện pháp cảnh cáo, khóa tài khoản hoặc chuyển cho cơ quan pháp luật có thẩm quyền tùy theo mức độ của sai phạm. Ticketbox.vn sẽ chấm dứt và gỡ bỏ toàn bộ tin bài về sản phẩm, dịch vụ của Nhà tổ chức sự kiện đó trên Ticketbox.vn đồng thời yêu cầu Nhà tổ chức sự kiện bồi hoàn cho khách hàng thỏa đáng trên cơ sở thỏa thuận với khách hàng.
Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch giữa 2 bên Người tham gia sự kiện, Nhà tổ chức sự kiện, thì một trong 2 bên Người tham gia sự kiện và Nhà tổ chức sự kiện sẽ có quyền nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của các bên nhất là cho khách hàng.

Ngày cập nhật gần nhất: 25/08/2016

1. Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn bao gồm: email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập, địa chỉ khách hàng (thành viên). Đây là các thông tin mà Ticketbox.vn cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Ticketbox.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ đến Thành viên;
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn;
 • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;
 • Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Ticketbox.vn.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Ticketbox.vn.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH MTV Ticketbox
Trụ sở chính: Tầng 1, Cao ốc văn phòng H3, 384 Hoàng Diệu, Q.4, TPHCM
Hotline: 1900.6408
Email: support@ticketbox.vn

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

 • Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ticketbox.vn thực hiện việc này.
 • Thành viên có quyền gửi yêu cầu hoặc nhờ ban quản trị Sàn giao dịch TMĐT Ticketbox.vn hỗ trợ và cung cấp lại mật khẩu hoặc tài khoản do quên mật khẩu hoặc bị khóa do đăng nhập sai nhiều lần bằng cách gọi về Hotline: 1900.6408 hoặc gửi thông tin cần hỗ trợ qua email của ban quản trị.
 • Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin các nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch thương mại điện tử Ticketbox.vn. Khi tiếp nhận những phản hồi này, Ticketbox.vn sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Email: support@ticketbox.vn

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

 • Thông tin cá nhân của thành viên trên Ticketbox.vn được Ticketbox.vn cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Ticketbox.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
 • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Ticketbox.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
 • Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của Thành viên bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Ticketbox.vn.
 • Ban quản lý Ticketbox.vn yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán,v.v… và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Ticketbox.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật, Điều khoản và Dịch vụ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email support@ticketbox.vn hoặc gọi 1900.6408