Điều khoản, Chính sách & Quy chế

Chúng tôi luôn nỗ lực tạo mọi điều kiện cho quá trình mua-bán vé của bạn thuận lợi và an toàn hơn.
Dưới đây là những thắc mắc thường gặp của khách hàng mà chúng tôi đã tổng hợp

Ngày cập nhật gần nhất: 8/10/2012

Chào mừng đến TicketBox.

1. TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN.

1.1 Quy định chung.

Với tư cách là nhà tổ chức (được định nghĩa sau đây), bạn đang đồng ý với các điều khoản và điều kiện khi sử dụng (a) các websites và các miền (bao gồm trang web, tên miền phụ và các phần phụ khác), (b) bất kỳ dịch vụ nào hiện có thông qua website hoặc cung cấp bởi TICKETBOX.vn (sau đây gọi là TICKETBOX) cho sự kiện của bạn và (c) các phần mềm (được định nghĩa sau đây, mà sẽ gọi chung là “Dịch vụ”) của chúng tôi. Công ty TNHH Keewi sở hữu, điều hành và cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ tuỳ thuộc vào mức độ yêu cầu của bạn, trong điều kiện không thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào dưới đây, hoặc các quy tắc điều hành, thủ tục, chính sách khác mà có thể được chỉnh sửa hoặc bổ sung và công bố trên trang TICKETBOX. Nếu như không đồng ý với những điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách hoặc thủ tục được nêu ra, vui lòng không sử dụng dịch vụ. Điều khoản sử dụng có thể được sửa đổi (I) trên một sự kiện dựa vào thoả thuận bằng văn bản được ký giữa bạn và đại diện chính thức của TICKETBOX, hoặc (II) bởi TICKETBOX theo như quy định tại mục 1.2 dưới đây.

1.2 Chỉnh sửa.

TICKETBOX có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa các điều khoản và điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi hoặc bổ sung, bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này để cập nhật bất kỳ sự thay đổi nào. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi chứng tỏ bạn đồng ý với những điều khoản sửa đổi, nếu như không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, chúng tôi khuyên bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ đó.

1.3 Ngôn ngữ.

Chúng tôi cung cấp các bản dịch của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ, chính sách bảo mật hoặc bất kỳ quy định, chính sách và thủ tục nào được cập nhật trên website bằng các ngôn ngữ khác nhau nhằm thuận tiện cho bạn khi sử dụng. Tuy nhiên phiên bản tiếng Anh của Điều khoản Sử dụng này sẽ là bản được căn cứ để giải quyết mọi tranh chấp.

2. VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN.

2.1 Các dịch vụ.

TICKETBOX cung cấp cho bạn quyền (không độc quyền, không được chuyển nhượng, không cấp phép) để truy cập và sử dụng dịch vụ với một mục đích duy nhất là tạo ra một trang sự kiện và quảng bá, quản lý, theo dõi, thu lệ phí đăng ký sự kiện. Sự kiện của bạn được đăng ký trên trang web trong trường hợp (i) phù hợp với Điều khoản Sử dụng này, và (ii) trong phạm vi cho phép của tất cả các luật và quy định (trong và ngoài nước) được áp dụng. Như đã nói ở trên, bạn sẽ không và không cho phép bất cứ ai khác, trực tiếp hoặc gián tiếp : (i) sửa đổi, sao chép hoặc tạo ra các dẫn xuất của bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc nội dung trang web (như định nghĩa dưới đây), (ii) đảo ngược, tháo rời, dịch ngược hoặc cố gắng khám phá mã nguồn hoặc cấu trúc, trình tự và tổ chức của tất cả hoặc một phần của các dịch vụ (ngoại trừ việc hạn chế này không được quy định trong các mức độ hạn chế về kỹ thuật đảo ngược bị cấm bởi luật pháp địa phương) ; (iii) thuê, cho thuê, bán lại, phân phối hoặc sử dụng các dịch vụ cho chung dịch vụ, hoặc các mục đích thương mại (trừ các mục đích thương mại hạn chế về thu lệ phí đăng ký sự kiện thông qua các trang web với tư cách nhà tổ chức, phù hợp với Điều khoản Sử dụng này); (iv) loại bỏ hoặc thay đổi bất kỳ quyền sở hữu hay nhãn trên hoặc trong các Dịch vụ hoặc trang web nội dung, hoặc (v) tham gia vào bất kỳ hoạt động nào cản trở hoặc phá hoại các dịch vụ.

3. NGHĨA VỤ ĐĂNG KÝ CỦA BẠN.

Là một người đăng ký sử dụng Dịch vụ với tư cách nhà tổ chức, bạn đồng ý với việc (a) cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác như hướng dẫn trong mẫu đăng ký (“Thông tin Đăng ký”) và (b) duy trì, kịp thời cập nhật Thông tin Đăng ký đúng và đầy đủ. Nếu như bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào thiếu chính xác, không đầy đủ, không đúng sự thật, TICKETBOX có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập tài khoản của bạn và từ chối mọi yêu cầu sử dụng Dịch vụ của bạn trong hiện tại hoặc tương lai.

4. TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT.

Khi tạo tài khoản trên trang TICKETBOX, bạn có trách nhiệm tự bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình cũng như hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hoạt động liên quan đến tài khoản cá nhân, kể cả hoạt động của những người sử dụng khác được đăng ký dưới tài khoản của bạn. Đồng thời bạn đồng ý (a) thông báo cho TICKETBOX ngay khi có bất kỳ vi phạm nào đối với sự bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn, và (b) đảm bảo rằng đăng thoát khỏi tài khoản sau mỗi lần sử dụng. TICKETBOX không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu bạn không tuân thủ điều lệ này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của bạn. Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, bạn đồng ý rằng TICKETBOX sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và có quyền quyết định cuối cùng (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp).

5. NỘI DUNG

5.1 Nội dung trang web.

Bạn đồng ý rằng tất cả các tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin, dữ liệu, phần mềm, văn bản, các yếu tố thiết kế, đồ họa, hình ảnh và nội dung khác (gọi chung là "Nội dung"), có trong hoặc gửi qua dịch vụ hoặc có sẵn của TICKETBOX liên quan đến dịch vụ (gọi chung là "nội dung trang web") được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại hoặc tài sản trí tuệ và quyền và luật sở hữu khác. TICKETBOX có thể sở hữu các nội dung trang web hoặc các phần của nội dung trang web có thể được cung cấp cho TICKETBOX thông qua thỏa thuận với các bên thứ ba. Trừ khi được cho phép bởi TICKETBOX bằng văn bản hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng chức năng dự định của các Dịch vụ, bạn đồng ý không bán, cấp phép, cho thuê, sửa đổi, phân phối, sao chép, tái sản xuất, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, công bố, điều chỉnh, chỉnh sửa hoặc tạo sản phẩm phái sinh của bất kỳ nội dung trang web, hoặc gửi bất kỳ nội dung trang web trên bất kỳ trang web khác hoặc trong một môi trường máy tính nối mạng với mục đích nào. Tái tạo, sao chép, phân phối bất kỳ nội dung trang web cho bất kỳ mục đích nào khác đều bị nghiêm cấm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của TICKETBOX. Bạn sẽ sử dụng nội dung trang web chỉ với mục đích được cho phép bởi Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này và bất kỳ luật lệ và quy định (trong và ngoài nước) được áp dụng. Các quyền lợi không công nhận ở đây đều được bảo vệ.

5.2 Nội dung của bạn.

Mục đích chính của TICKETBOX là giới thiệu và kết nối giữa con người trong môi trường kinh doanh. Do đó, bạn xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các thông tin do bạn (ban đầu và / hoặc tại bất kỳ thời điểm nào sau đó) có thể được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu TICKETBOX, và rằng một số thông tin bao gồm nhưng không giới hạn hình ảnh của bạn (nếu được cung cấp), tên, công ty và chức vụ, có thể được công khai trình bày trên trang web TICKETBOX. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu bạn đóng góp, cung cấp bất kỳ nội dung nào cho trang web ("Thông tin sự kiện của bạn "), bạn đảm bảo rằng nội dung của bạn không vi phạm, gây phá hoại hoặc xung đột với các quyền của bất kỳ bên thứ ba, và tuân thủ tất cả các luật và quy định (cả trong và ngoài nước) được áp dụng. Ngoài ra, nội dung của bạn phải chính xác, trung thực. TICKETBOX có quyền loại bỏ bất cứ nội dung của bạn từ các trang web bất cứ lúc nào nếu TICKETBOX có bằng chứng tin tuỳ ý rằng nó không phù hợp với Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng TICKETBOX có thể sử dụng tên, biểu tượng của bạn (dù bạn đã cho hiển thị trên web hay không) với mục đích xác định bạn là hoặc đã từng là một khách hàng của TICKETBOX cả trên trang web và trong tiếp thị hoặc tài liệu quảng cáo. Nếu một người nào đó đăng ký / tham gia / tham dự các sự kiện của bạn trên TICKETBOX, bạn đồng ý cấp TICKETBOX đầy đủ quyền truy cập vào thông tin cá nhân của họ bao gồm họ và tên, công ty, chức danh, email và số điện thoại và tất cả các thông tin bổ sung khác mà họ cung cấp khi đăng ký cho sự kiện.

6. QUẢN LÝ.

6.1 Các hạn chế.

Bạn hiểu rằng bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các nội dung, trong bất cứ hình thức, mà bạn cung cấp hoặc cung cấp hoặc thông qua các dịch vụ, bao gồm cả người tham gia và người sử dụng các dịch vụ khác. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để:

 • tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) Nội dung trái pháp luật, độc hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, quanh co, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của người khác, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc quấy rối;
 • gây tổn hại cho trẻ vị thành niên bằn bất kỳ cách nào ;
 • mạo danh bất kỳ người hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, một đại diện TICKETBOX hoặc lãnh đạo diễn đàn, hoặc tuyên truyền sai sự thật dưới tư cách của một người hoặc tổ chức khác;
 • giả mạo tiêu đề hoặc sửa đổi các định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung truyền thông qua các Dịch vụ;
 • tải lên , đăng, email, truyền tải hoặc phương thức khác bất kỳ Nội dung mà bạn không có quyền làm cho có sẵn theo luật pháp hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (ví dụ như thông tin nội bộ , thông tin độc quyền và bảo mật được biết đến hoặc tiết lộ trong các mối quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ) ;
 • tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) Nội dung nào vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền tác giả, sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền sở hữu của bất kỳ người hoặc tổ chức nào;
 • tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) Nội dung liên quan đến việc bán hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác ngoài việc bán và cung cấp vé; đăng ký các sự kiện và các dịch vụ liên quan trên trang web khác với quy định của TICKETBOX
 • cản trở hoặc phá rối dịch vụ hoặc các máy chủ hoặc mạng kết nối với dịch vụ , hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục , chính sách hoặc quy định của mạng kết nối với dịch vụ ;
 • quấy rối bất kỳ người hoặc tổ chức nào.

6.2 Một số quyền khắc phục hậu quả.

Bạn chấp nhận rằng TICKETBOX không sàng lọc trước bất kỳ nội dung được công bố hoặc cung cấp bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba liên quan đến dịch vụ, nhưng TICKETBOX và những người được có thẩm quyền sẽ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) tự do (i) theo dõi, thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa toàn bộ hoặc một phần trong bất kỳ nội dung nào của bạn, (ii) hủy bỏ và chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ bất cứ lúc nào (có thông báo hoặc không) cho bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng TICKETBOX có thể lưu giữ nội dung của bạn và cũng có thể tiết lộ nội dung của bạn vì lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, khi cần thiết theo luật pháp hoặc khi việc bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) thực hiện quá trình hợp pháp; (b) thực hiện Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này; (c) giải quyết khiếu nại khi cho rằng nội dung của bạn vi phạm các quyền của bên thứ ba, và / hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của TICKETBOX, người sử dụng và / hoặc của cộng đồng. Bạn hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và truyền tải các dịch vụ, bao gồm cả nội dung của bạn, có thể bao gồm (i) việc truyền qua nhiều mạng khác nhau, và / hoặc (ii) thay đổi cho phù hợp và thích ứng với yêu cầu kỹ thuật kết nối mạng hoặc các thiết bị.

7. DỊCH VỤ BỔ SUNG.

TICKETBOX có thể thu phí theo yêu cầu sử dụng các dịch vụ bổ sung mà nằm ngoài các chức năng trang web, bao gồm nhưng không giới hạn, việc cho thuê thiết bị soát vé và các thiết bị khác, cung cấp tư vấn và nhân viên để hỗ trợ bạn trong thời gian diễn ra sự kiện, và cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản chuyên dụng. Tất cả các dịch vụ bổ sung như vậy, dù được cung cấp trước, trong hoặc sau sự kiện của bạn, đều được coi là một phần của Dịch vụ và áp dụng các điều khoản và điều kiện của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này. Dịch vụ bổ sung như vậy sẽ được quy định trong Biên bản Thoả thuận Bổ sung cho Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này, Biên bản về các thiết bị cho thuê của TICKETBOX, và / hoặc văn bản thỏa thuận khác giữa bạn và đại diện có thẩm quyền của TICKETBOX, và sẽ được áp dụng mức Phí dịch vụ cũng như các điều khoản và điều kiện khác có liên quan dịch vụ bổ sung đó. Như vậy, điều kiện cần thiết để thuê các thiết bị là bạn sẽ đồng ký Biên bản Thoả thuận về các Thiết bị cho thuê riêng biệt của TICKETBOX.

8. SỬA ĐỔI DỊCH VỤ / bị đình chỉ.

TICKETBOX có quyền bất cứ lúc nào, sửa đổi, đình chỉ hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viễn, Dịch vụ (toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào) cho bất kỳ lý do hoặc không có lý do, có hoặc không có thông báo trước. TICKETBOX sẽ không chịu trách nhiệm hoàn lại, toàn bộ hoặc một phần, Phí dịch vụ cho bạn vì lý do nào, ngoại trừ Phí dịch vụ liên quan đến việc hoàn trả cấp cho người tham gia (không bao gồm phần phí dịch vụ thanh toán qua FPMs và bên thứ ba liên quan tới cung cấp dịch vụ được liên kết với TICKETBOX). Bạn đồng ý rằng TICKETBOX không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về sửa đổi, đình chỉ hay ngừng sử dụng các dịch vụ.

9. KẾT THÚC.

TICKETBOX có thể tuỳ ý chấm dứt mật khẩu, tài khoản (hoặc bất kỳ phần nào) và / hoặc quyền sử dụng các dịch vụ của bạn, và loại bỏ bất kỳ và tất cả các nội dung của bạn trong dịch vụ, bất cứ lúc nào, có lý do hoặc không có lý do, bao gồm nhưng không giới hạn, vì thiếu sử dụng, hoặc không kịp thời trả bất kỳ khoản phí hoặc các khoản tiền khác theo quy định của TICKETBOX, hoặc nếu TICKETBOX có lí do cho rằng bạn đã vi phạm với quy định hoặc tinh thần của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này. Bạn đồng ý rằng việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của bạn có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước, đồng thời thừa nhận và đồng ý rằng TICKETBOX có thể ngay lập tức tắt hoặc xóa tài khoản của bạn và tất cả các nội dung/ tập tin có liên quan đến tài khoản và / hoặc bất kỳ truy cập khác với những tập tin hoặc các dịch vụ như vậy. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng TICKETBOX không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền sử dụng hoặc truy cập dịch vụ của bạn. Tất cả các quy định của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này về bản chất chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của bạn sẽ vẫn còn hiệu lực (bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các hạn chế về trách nhiệm pháp lý, phát hành, nghĩa vụ bồi thường, từ bỏ các bảo đảm và bảo vệ sở hữu trí tuệ và giấy phép).

10. DỊCH VỤ CHO NHÀ TỔ CHỨC SỰ KIỆN.

10.1. Thông tin cá nhân.

Tất cả các nhà tổ chức sự kiện phải có trách nhiệm với mọi thông tin cá nhân của mình thông qua hệ thống và dịch vụ của TICKETBOX.

10.2. Sáng tạo và xuất bản các sự kiện.

Các sự kiện được công bố trên dịch vụ này được tạo ra bởi các nhà tổ chức sự kiện sử dụng dịch vụ. TICKETBOX không chịu trách nhiệm hoặc có lệ thuộc gì đối với các nội dung của sự kiện. Dịch vụ này nhằm cung cấp một nền tảng cho việc bán vé để tham gia sự kiện. Các nhà tổ chức có trách nhiệm nộp thuế trên doanh thu bán vé.

10.3. Cấm các sự kiện.

TICKETBOX có quyền cấm một thành viên sử dụng dịch vụ, thay đổi tên đăng nhập và / hoặc mật khẩu, hoặc xóa tài khoản của thành viên, hoặc hủy bỏ một sự kiện mà không cần thông báo trước nếu sự kiện hay hành động tạo ra bởi thành viên đó được coi là hội đủ điều kiện cho bất kỳ điều gì sau đây. TICKETBOX không chịu trách nhiệm pháp lý cho bất kỳ tổn thất phát sinh nào do hậu quả của những hành động mà Thành viên gây ra:

- Những hành động vi phạm pháp luật hoặc Thoả thuận này

- Sử dụng không đúng hoặc không được phép dịch vụ của thành viên khác

- Sự kiện nhằm mục đích tuyển dụng thành viên cho một tư tưởng hay tôn giáo nào cụ thể

- Sự kiện vi phạm trật tự công cộng và đạo đức, chẳng hạn như nhằm mục đích thực hiện hành vi tình dục và khiêu dâm hoặc tìm kiếm cuộc gặp gỡ với những người lạ khác giới

- Trường hợp khác mà không phù hợp với quy định của TICKETBOX

10.4. Xem xét các sự kiện.

TICKETBOX sẽ xem xét lại nội dung của tất cả các sự kiện được tạo ra bởi thành viên mới sử dụng Dịch vụ theo hướng dẫn nêu trong Thoả thuận này. Sự kiện được coi là vi phạm Thoả thuận sẽ bị xóa khỏi trang web và dịch vụ. Các sự kiện tuân thủ Thoả thuận sẽ được công bố công khai sau khi thông báo được gửi đến các thành viên.

10.5. Huỷ bỏ sự kiện.

Nhà tổ chức sự kiện phải kịp thời liên lạc với TICKETBOX nếu họ muốn hủy bỏ sự kiện.

10.6. Thiết bị và kết nối Internet.

Để kiểm soát người tham dự sự kiện tại địa điểm tổ chức, các nhà tổ chức hoặc phải sử dụng máy tính để bàn, máy tính xách tay hoặc Ipad kết nối với Internet. TICKETBOX sẽ cung cấp cho các nhà tổ chức sự kiện máy quét mã vạch và 1 người hỗ trợ trong ngày diễn ra sự kiện. Các nhà tổ chức chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị hỗ trợ và mạng Internet để kết nối thiết bị.

10.7. Chi phí.

Khi TICKETBOX xác nhận rằng các sự kiện đã được tổ chức, tổng tiền bán vé sau khi đã trừ phí sử dụng dịch vụ sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng mà nhà tổ chức sự kiện yêu cầu. Các nhà tổ chức chịu trách nhiệm trả phí phát sinh trong quá trình thanh toán. Nếu thông tin tài khoản ngân hàng thanh toán không được đăng ký, thanh toán sẽ không xảy ra cho đến khi các thông tin đó được đăng ký.

10.8. Trong trường hợp sự kiện bị trì hoãn hoặc bị hủy

Sau khi trừ 50% phí dịch vụ, trong vòng 03 ngày kể từ ngày nhà tổ chức thông báo trì hoãn hoặc hủy sự kiện, TICKETBOX sẽ thanh toán cho nhà tổ chức toàn bộ số tiền thu được từ việc bán vé. Nhà tổ chức có trách nhiệm tự tiến hành liên hệ và hoàn trả tiền cho khách mua vé.

11. LIÊN KẾT.

Dịch vụ hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc các nguồn khác. Vì TICKETBOX không kiểm soát các trang web và các nguồn đó, bạn xác nhận và đồng ý rằng TICKETBOX không chịu trách nhiệm cho nội dung cung cấp của các trang web hoặc các nguồn như vậy, và không xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào từ các trang web hoặc các nguồn đó. Thêm nữa, bạn xác nhận và đồng ý rằng TICKETBOX không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do, hoặc bị cáo buộc là do, hoặc liên quan đến việc sử dụng/ căn cứ vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc các thông tin khác hiện có hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc nguồn đó.

12. KHƯỚC TỪ ĐẢM BẢO.

TICKETBOX KHÔNG HỨA HẸN MỌI THỨ VỀ DỊCH VỤ CỦA MÌNH, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, NHỮNG BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, QUYỀN SỞ HỮU, VI PHẠM HAY ĐIỀU CHỈNH CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TICKETBOX KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG : (I) CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG MỌI YÊU CẦU CỦA BẠN, (II) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, (III) KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, (IV) TOÀN BỘ CÁC DỊCH VỤ (HOẶC BẤT CỨ PHẦN NÀO) SẼ ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA BẠN, HOẶC (V) MỌI LỖI TRONG DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA. TICKETBOX KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, HÀNH ĐỘNG HOẶC KHÔNG HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT KỲ NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI THAM GIA HAY KHÔNG PHẢI NHÀ TỔ CHỨC, NHÀ TỔ CHỨC HOẶC BÊN THỨ BA TRƯỚC, TRONG VÀ / HOẶC SAU KHI SỰ KIỆN; VÀ TICKETBOX SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO TRONG (I) QUA (V) NÊU TRÊN. BẠN THỪA NHẬN RẰNG TICKETBOX KHÔNG KIỂM SOÁT VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN HAY TÍNH HỢP PHÁP CỦA SỰ KIỆN QUẢNG CÁO, SỰ THẬT HAY ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG HAY DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG (BAO GỒM NGƯỜI THAM GIA, KHÔNG PHẢI NHÀ TỔ CHỨC VÀ NHÀ TỔ CHỨC), HOẶC KHẢ NĂNG CỦA MỌI NGƯỜI DÙNG (KỂ CẢ NGƯỜI THAM GIA VÀ BAN TỔ CHỨC) THỰC HIỆN HOẶC THỰC SỰ ĐÃ HOÀN TẤT GIAO DỊCH. NGOÀI RA, TICKETBOX KHÔNG LIÊN KẾT VỚI, VÀ KHÔNG CÓ CƠ QUAN HAY CÓ QUAN HỆ VỚI BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA ĐƯỢC SỬ DỤNG CÙNG VỚI CÁC DỊCH VỤ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ MỌI DỊCH VỤ FPM), TICKETBOX KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ TỪ CHỐI TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH TỪ CÁC HÀNH VI HOẶC THIẾU SÓT CỦA MỌI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA ĐÓ. ĐIỀU NÊU TRÊN TUYÊN BỐ SẼ KHÔNG ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI BỊ CẤM CỦA LUẬT PHÁP. MẶC DÙ ĐÃ NÓI Ở TRÊN, BẠN CÓ THỂ BÁO CÁO CÁC HÀNH VI VI PHẠM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI THAM GIA, KHÔNG PHẢI NHÀ TỔ CHỨC, NHÀ TỔ CHỨC VÀ / HOẶC BÊN THỨ BA LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ VỚI TICKETBOX. TICKETBOX CÓ THỂ TUỲ Ý ĐIỀU TRA YÊU CẦU BỒI THƯỜNG VÀ CÓ HÀNH ĐỘNG CẦN THIẾT.

13. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM.

TICKETBOX KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP HAY BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LÝ NÀO, DÙ TRONG SƠ SUẤT, HỢP ĐỒNG, HOẶC NHỮNG ĐIỀU KHÁC, ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ HAY NHỮNG VẤN ĐỀ KHÁC CỦA ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ NÀY, CHO: (I) BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT, SAI SÓT, TỔN HẠI HOẶC ĐIỂN HÌNH NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, THIỆT HẠI VỀ LỢI NHUẬN, UY TÍN, SỬ DỤNG, DỮ LIỆU HOẶC NHỮNG THIỆT HẠI VÔ HÌNH KHÁC (NGAY CẢ KHI TICKETBOX ĐÃ ĐƯỢC DỰ ĐOÁN VỀ KHẢ NĂNG XẢY RA CỦA THIỆT HẠI ĐÓ), (II) CHI PHÍ MUA DỊCH VỤ THAY THẾ, (III) TIỀN CHÊNH LỆCH QUÁ 100.00 USD TRONG TỔNG CHO TẤT CẢ KHIẾU NẠI TỪ NHÀ TỔ CHỨC ĐƯA RA ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ, HOẶC (IV) BẤT KỲ VẤN ĐỀ NGOÀI SỰ KIỂM SOÁT CỦA TICKETBOX. TICKETBOX SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ NỘI DUNG NÀO CỦA BẠN HOẶC CỦA NHỮNG NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ KHÁC. GIỚI HẠN TRÊN SẼ KHÔNG ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI BỊ CẤM CỦA LUẬT PHÁP.

14. BẢO MẬT.

Tất cả các thông tin do bạn cung cấp hoặc TICKETBOX thu thập trong quá trình kết nối với các dịch vụ được quản lý bởi Chính sách bảo mật của TICKETBOX, mà tại đây được đưa vào tài liệu tham khảo của Điều khoản Sử dụng này. TICKETBOX khuyến cáo bạn nên xem lại chính sách bảo mật kỹ càng. Đặc biệt, nhà tổ chức nên lưu ý rằng TICKETBOX có thể sử dụng thông tin nhận được hoặc thu thập liên quan đến người tham gia phù hợp với các điều khoản của Chính sách bảo mật, có thể bao gồm việc sử dụng để tiếp thị hay quảng cáo các sự kiện hoặc các dịch vụ khác mà bạn có thể quan tâm đến. Hơn nữa, bất kỳ thông tin được gửi hoặc cung cấp bởi bạn đến các Dịch vụ có thể truy cập công khai. Bạn nên tự bảo vệ thông tin riêng tư hoặc những thông tin quan trọng với bạn. TICKETBOX không chịu trách nhiệm bảo vệ bất kỳ thông tin nào như vậy và không chịu trách nhiệm cho việc bảo mật thư điện tử hoặc các thông tin khác được truyền qua Internet hay bất kỳ mạng khác mà bạn có thể sử dụng. Xin lưu ý rằng nếu bạn quyết định tiết lộ thông tin cá nhân trên các dịch vụ, thông tin này có thể được công khai. TICKETBOX không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho các hành vi của bạn hoặc bất kỳ người dùng khác (cho dù là nhà tổ chức, người tham gia, không phải nhà tổ chức hoặc bất kỳ ai khác) sử dụng dịch vụ.

15. QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ.

TICKETBOX giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên TICKETBOX theo luật bản quyền quốc tế và các quy định pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. "TICKETBOX", và tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của TICKETBOX. Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

Ngày cập nhật gần nhất: 8/10/2012

Chào mừng đến TicketBox.

1. TUÂN THỦ CÁC ĐIỀU KHOẢN.

1.1 QUY ĐỊNH CHUNG.

Với tư cách là nhà tổ chức (được định nghĩa sau đây), bạn đang đồng ý với các điều khoản và điều kiện khi sử dụng (a) các websites và các miền (bao gồm trang web, tên miền phụ và các phần phụ khác), (b) bất kỳ dịch vụ nào hiện có thông qua website hoặc cung cấp bởi TICKETBOX.vn (sau đây gọi là TICKETBOX) cho sự kiện của bạn và (c) các phần mềm (được định nghĩa sau đây, mà sẽ gọi chung là “Dịch vụ”) của chúng tôi. Công ty TNHH Keewi sở hữu, điều hành và cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ tuỳ thuộc vào mức độ yêu cầu của bạn, trong điều kiện không thay đổi bất kỳ điều khoản và điệu kiện nào dưới đây, hoặc các quy tắc điều hành, thủ tục, chính sách khác mà có thể được chỉnh sửa hoặc bổ sung và công bố trên trang TICKETBOX. Nếu như không đồng ý với những điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách hoặc thủ tục được nêu ra, vui lòng không sử dụng dịch vụ. Điều khoản sử dụng có thể được sửa đổi (I) trên một sự kiện dựa vào thoả thuận bằng văn bản được ký giữa bạn và đại diện chính thức của TICKETBOX, hoặc (II) bởi TICKETBOX theo như quy định tại mục 1.2 dưới đây.

1.2 Chỉnh sửa.

TICKETBOX có quyền thay đổi hoặc chỉnh sửa các điều khoản và điều kiện sử dụng bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ đăng thông báo về các sửa đổi hoặc bổ sung, bạn nên thường xuyên tìm hiểu các điều khoản này để cập nhật bất kỳ sự thay đổi nào. Việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ của chúng tôi chứng tỏ bạn đồng ý với những điều khoản sửa đổi, nếu như không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, chúng tôi khuyên bạn nên ngừng sử dụng Dịch vụ đó.

1.3 Ngôn ngữ.

Chúng tôi cung cấp các bản dịch của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ, chính sách bảo mật hoặc bất kỳ quy định, chính sách và thủ tục nào được cập nhật trên website bằng các ngôn ngữ khác nhau nhằm thuận tiện cho bạn khi sử dụng. Tuy nhiên phiên bản tiếng Anh của Điều khoản Sử dụng này sẽ chi phối trong trường hợp xảy ra bất kỳ tranh chấp hoặc mâu thuẫn nào với các bản dịch khác.

2. VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN.

2.1 CÁC DỊCH VỤ.

TicketBox cung cấp cho bạn quyền (không độc quyền, không được chuyển nhượng, không cấp phép) để truy cập và sử dụng dịch vụ với một mục đích duy nhất là tạo ra một trang sự kiện và quảng bá, quản lý, theo dõi, thu lệ phí đăng ký sự kiện. Sự kiện của bạn được đăng ký trên trang web trong trường hợp (i) phù hợp với Điều khoản Sử dụng này, và (ii) trong phạm vi cho phép của tất cả các luật và quy định (trong và ngoài nước) được áp dụng. Như đã nói ở trên, bạn sẽ không và không cho phép bất cứ ai khác, trực tiếp hoặc gián tiếp : (i) sửa đổi, sao chép hoặc tạo ra các dẫn xuất của bất kỳ phần nào của Dịch vụ hoặc nội dung trang web (như định nghĩa dưới đây), (ii) đảo ngược, tháo rời, dịch ngược hoặc cố gắng khám phá mã nguồn hoặc cấu trúc, trình tự và tổ chức của tất cả hoặc một phần của các dịch vụ (ngoại trừ việc hạn chế này không được quy định trong các mức độ hạn chế về kỹ thuật đảo ngược bị cấm bởi luật pháp địa phương) ; (iii) thuê, cho thuê, bán lại, phân phối hoặc sử dụng các dịch vụ cho chung dịch vụ, hoặc các mục đích thương mại (trừ các mục đích thương mại hạn chế về thu lệ phí đăng ký sự kiện thông qua các trang web với tư cách nhà tổ chức, phù hợp với Điều khoản Sử dụng này); (iv) loại bỏ hoặc thay đổi bất kỳ quyền sở hữu hay nhãn trên hoặc trong các Dịch vụ hoặc trang web nội dung, hoặc (v) tham gia vào bất kỳ hoạt động nào cản trở hoặc phá hoại các dịch vụ.

3. NGHĨA VỤ ĐĂNG KÝ CỦA BẠN.

Là một người đăng ký sử dụng Dịch vụ với tư cách nhà tổ chức, bạn đồng ý với việc (a) cung cấp thông tin cá nhân đầy đủ, chính xác như hướng dẫn trong mẫu đăng ký (“Thông tin Đăng ký”) và (b) duy trì, kịp thời cập nhật Thông tin Đăng ký đúng và đầy đủ. Nếu như bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào thiếu chính xác, không đầy đủ, không đúng sự thật, TICKETBOX có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt quyền truy cập tài khoản của bạn và từ chối mọi yêu cầu sử dụng Dịch vụ của bạn trong hiện tại hoặc tương lai.

4. TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT.

Khi tạo tài khoản trên trang TICKETBOX, bạn có trách nhiệm tự bảo mật tài khoản và mật khẩu của mình cũng như hoàn toàn chịu trách nhiệm với những hoạt động liên quan đến tài khoản cá nhân, kể cả hoạt động của những người sử dụng khác được đăng ký dưới tài khoản của bạn. Đồng thời bạn đồng ý (a) thông báo cho TICKETBOX ngay khi có bất kỳ vi phạm nào đối với sự bảo mật hoặc sử dụng trái phép tài khoản của bạn, và (b) đảm bảo rằng đăng thoát khỏi tài khoản sau mỗi lần sử dụng. TICKETBOX không thể và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay trách nhiệm nào khác nếu bạn không tuân thủ điều lệ này hay do sự truy cập trái phép vào tài khoản của bạn. Trong trường hợp có tranh chấp giữa hai hoặc nhiều bên về quyền sở hữu tài khoản, bạn đồng ý rằng TICKETBOX sẽ là trọng tài duy nhất của tranh chấp đó và có quyền quyết định cuối cùng (có thể bao gồm việc chấm dứt hoặc đình chỉ tài khoản tranh chấp).

5. NỘI DUNG.

5.1 Nội dung trang web.

Bạn đồng ý rằng tất cả các tài liệu, bao gồm nhưng không giới hạn, thông tin, dữ liệu, phần mềm, văn bản, các yếu tố thiết kế, đồ họa, hình ảnh và nội dung khác (gọi chung là "Nội dung"), có trong hoặc gửi qua dịch vụ hoặc có sẵn của TICKETBOX liên quan đến dịch vụ (gọi chung là "nội dung trang web") được bảo vệ bởi luật bản quyền, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, bí mật thương mại hoặc tài sản trí tuệ và quyền và luật sở hữu khác. TICKETBOX có thể sở hữu các nội dung trang web hoặc các phần của nội dung trang web có thể được cung cấp cho TICKETBOX thông qua thỏa thuận với các bên thứ ba. Trừ khi được cho phép bởi TICKETBOX bằng văn bản hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng chức năng dự định của các Dịch vụ, bạn đồng ý không bán, cấp phép, cho thuê, sửa đổi, phân phối, sao chép, tái sản xuất, truyền tải, hiển thị công khai, thực hiện công khai, công bố, điều chỉnh, chỉnh sửa hoặc tạo sản phẩm phái sinh của bất kỳ nội dung trang web, hoặc gửi bất kỳ nội dung trang web trên bất kỳ trang web khác hoặc trong một môi trường máy tính nối mạng với mục đích nào. Tái tạo, sao chép, phân phối bất kỳ nội dung trang web cho bất kỳ mục đích nào khác đều bị nghiêm cấm mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của TICKETBOX. Bạn sẽ sử dụng nội dung trang web chỉ với mục đích được cho phép bởi Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này và bất kỳ luật lệ và quy định (trong và ngoài nước) được áp dụng. Các quyền lợi không công nhận ở đây đều được bảo vệ.

5.2 Nội dung của bạn.

Mục đích chính của TICKETBOX là giới thiệu và kết nối giữa con người trong môi trường kinh doanh. Do đó, bạn xác nhận và đồng ý rằng bất kỳ và tất cả các thông tin do bạn (ban đầu và / hoặc tại bất kỳ thời điểm nào sau đó) có thể được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu TICKETBOX, và rằng một số thông tin bao gồm nhưng không giới hạn hình ảnh của bạn (nếu được cung cấp), tên, công ty và chức vụ, có thể được công khai trình bày trên trang web TICKETBOX. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng nếu bạn đóng góp, cung cấp bất kỳ nội dung nào cho trang web ("Thông tin sự kiện của bạn "), bạn đảm bảo rằng nội dung của bạn không vi phạm, gây phá hoại hoặc xung đột với các quyền của bất kỳ bên thứ ba, và tuân thủ tất cả các luật và quy định (cả trong và ngoài nước) được áp dụng. Ngoài ra, nội dung của bạn phải chính xác, trung thực. TICKETBOX có quyền loại bỏ bất cứ nội dung của bạn từ các trang web bất cứ lúc nào nếu TICKETBOX có bằng chứng tin tuỳ ý rằng nó không phù hợp với Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này. Ngoài ra, bạn đồng ý rằng TICKETBOX có thể sử dụng tên, biểu tượng của bạn (dù bạn đã cho hiển thị trên web hay không) với mục đích xác định bạn là hoặc đã từng là một khách hàng của TICKETBOX cả trên trang web và trong tiếp thị hoặc tài liệu quảng cáo. Nếu một người nào đó đăng ký / tham gia / tham dự các sự kiện của bạn trên TICKETBOX, bạn đồng ý cấp TICKETBOX đầy đủ quyền truy cập vào thông tin cá nhân của họ bao gồm họ và tên, công ty, chức danh, email và số điện thoại và tất cả các thông tin bổ sung khác mà họ cung cấp khi đăng ký cho sự kiện.

6. QUẢN LÝ.

6.1 Các hạn chế.

Bạn hiểu rằng bạn phải chịu trách nhiệm cho tất cả các nội dung trong bất cứ hình thức nào mà bạn cung cấp hoặc thông qua các dịch vụ. Điều này áp dụng cho cả người tham gia và người sử dụng các dịch vụ khác. Bạn đồng ý không sử dụng Dịch vụ để:

 • tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) Nội dung trái pháp luật, độc hại, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, quanh co, phỉ báng, thô tục, khiêu dâm, bôi nhọ, xâm phạm sự riêng tư của người khác, hận thù, hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hoặc quấy rối;
 • gây tổn hại cho trẻ vị thành niên bằng bất kỳ cách nào ;
 • mạo danh bất kỳ người hoặc tổ chức nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, một đại diện TICKETBOX hoặc lãnh đạo diễn đàn, hoặc tuyên truyền sai sự thật dưới tư cách của một người hoặc tổ chức khác;
 • giả mạo tiêu đề hoặc sửa đổi các định dạng để che giấu nguồn gốc của bất kỳ nội dung truyền thông qua các Dịch vụ;
 • tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) Nội dung mà bạn không có quyền sở hữu theo luật pháp hoặc theo các mối quan hệ hợp đồng hoặc ủy thác nào (ví dụ như thông tin nội bộ, thông tin độc quyền và bảo mật được biết đến hoặc tiết lộ trong các mối quan hệ lao động hoặc theo các thỏa thuận không tiết lộ) ;
 • tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) Nội dung nào vi phạm các bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, quyền tác giả, sở hữu trí tuệ khác hoặc các quyền sở hữu của bất kỳ người hoặc tổ chức nào;
 • tải lên, đăng, email, truyền tải (hoặc bằng bất kỳ hình thức nào khác) Nội dung liên quan đến việc bán hoặc cung cấp hàng hóa và dịch vụ khác ngoài việc bán và cung cấp vé; đăng ký các sự kiện và các dịch vụ liên quan trên trang web khác với quy định của TICKETBOX
 • cản trở hoặc phá rối dịch vụ, các máy chủ hoặc mạng kết nối với dịch vụ, hoặc không tuân theo các yêu cầu, thủ tục, chính sách hoặc quy định của mạng kết nối với dịch vụ ;
 • quấy rối bất kỳ người hoặc tổ chức nào

6.2 Một số quyền khắc phục hậu quả.

Bạn chấp nhận rằng TICKETBOX không sàng lọc trước bất kỳ nội dung được công bố hoặc cung cấp bởi bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba liên quan đến dịch vụ, nhưng TICKETBOX và những người được có thẩm quyền sẽ có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) tự do (i) theo dõi, thay đổi, chỉnh sửa hoặc xóa toàn bộ hoặc một phần trong bất kỳ nội dung nào của bạn, (ii) hủy bỏ và chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ bất cứ lúc nào (có thông báo hoặc không) cho bất kỳ lý do nào hoặc không có lý do. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng TICKETBOX có thể lưu giữ nội dung của bạn và cũng có thể tiết lộ nội dung của bạn vì lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn, khi cần thiết theo luật pháp hoặc khi việc bảo quản hoặc tiết lộ đó là cần thiết để: (a) thực hiện quá trình hợp pháp; (b) thực hiện Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này; (c) giải quyết khiếu nại khi cho rằng nội dung của bạn vi phạm các quyền của bên thứ ba, và / hoặc (d) bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn cá nhân của TICKETBOX, người sử dụng và / hoặc của cộng đồng. Bạn hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và truyền tải các dịch vụ, bao gồm cả nội dung của bạn, có thể bao gồm (i) việc truyền qua nhiều mạng khác nhau, và / hoặc (ii) thay đổi cho phù hợp và thích ứng với yêu cầu kỹ thuật kết nối mạng hoặc các thiết bị.

7 . CHỈNH SỬA/ NGỪNG DỊCH VỤ.

TICKETBOX có quyền chỉnh sửa hoặc ngừng tạm thời hoặc vĩnh viện quyển sử dụng của bạn bất cứ lúc nào vì bất cứ nguyên nhân nào mà không cần đưa ra thông báo. Bạn đồng ý rằng TICKETBOX không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về sửa đổi, đình chỉ hay ngừng sử dụng các dịch vụ.

8. KẾT THÚC.

TICKETBOX có thể tuỳ ý chấm dứt mật khẩu, tài khoản (hoặc bất kỳ phần nào) và / hoặc quyền sử dụng các dịch vụ của bạn, và loại bỏ bất kỳ và tất cả các nội dung của bạn trong dịch vụ, bất cứ lúc nào, có lý do hoặc không có lý do, bao gồm nhưng không giới hạn, vì thiếu sử dụng, hoặc không kịp thời trả bất kỳ khoản phí hoặc các khoản tiền khác theo quy định của TICKETBOX, hoặc nếu TICKETBOX có lí do cho rằng bạn đã vi phạm với quy định hoặc tinh thần của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này. Bạn đồng ý rằng việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của bạn có thể được thực hiện mà không cần thông báo trước, đồng thời thừa nhận và đồng ý rằng TICKETBOX có thể ngay lập tức tắt hoặc xóa tài khoản của bạn và tất cả các nội dung/ tập tin có liên quan đến tài khoản và / hoặc bất kỳ truy cập khác với những tập tin hoặc các dịch vụ như vậy. Hơn nữa, bạn đồng ý rằng TICKETBOX không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về việc chấm dứt quyền sử dụng hoặc truy cập dịch vụ của bạn. Tất cả các quy định của Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này về bản chất chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của bạn sẽ vẫn còn hiệu lực (bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các hạn chế về trách nhiệm pháp lý, phát hành, nghĩa vụ bồi thường, từ bỏ các bảo đảm và bảo vệ sở hữu trí tuệ và giấy phép).

9. NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG.

Dịch vụ hoặc các bên thứ ba có thể cung cấp liên kết đến các trang web hoặc các nguồn khác. Vì TICKETBOX không kiểm soát các trang web và các nguồn đó, bạn xác nhận và đồng ý rằng TICKETBOX không chịu trách nhiệm cho nội dung cung cấp của các trang web hoặc các nguồn như vậy, và không xác nhận cũng như không chịu trách nhiệm cho bất kỳ quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào từ các trang web hoặc các nguồn đó. Thêm nữa, bạn xác nhận và đồng ý rằng TICKETBOX không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào do, hoặc bị cáo buộc là do, hoặc liên quan đến việc sử dụng/ căn cứ vào nội dung, quảng cáo, sản phẩm, dịch vụ hoặc các thông tin khác hiện có hoặc thông qua bất kỳ trang web hoặc nguồn đó.

10 . DỊCH VỤ CHO NGƯỜI MUA VÉ

10.1. Mua vé

Với dịch vụ này, nhà tổ chức sự kiện tạo ra sự kiện và vé, và giao việc bán vé cho Ticketbox. Các nhà tổ chức sự kiện chịu trách nhiệm quy định số lượng và giá vé.

10.2. Trao đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ vé

Vé đã được mua không được trao đổi, thay đổi hoặc hủy bỏ vì bất kỳ lý do nào.

10.3. Giao dịch vé

Giao dịch được coi là hoàn thành khi bạn nhận được email xác nhận có kèm mã vạch từ TicketBox. Dịch vụ thanh toán sử dụng nền tảng được cung cấp bởi 123pay.vn

10.4. Quét vé

Vé sẽ được công nhận và xử lý tại địa điểm tổ chức sự kiện của nhà tổ chức bằng cách xử lý hoặc xác nhận mã vạch gắn liền với hoặc vé mua hoặc tài khoản của người mua vé.

10.5. Thanh toán và hoàn lại tiền

Các nhà tổ chức sự kiện có trách nhiệm phải thông báo chính sách hoàn trả của mình với người mua và hoàn lại tiền cho người mua thông qua các trang web hay dịch vụ khác. Nếu người mua mong muốn hoàn lại tiền thì phải gửi yêu cầu đến nhà tổ chức. Tất cả các thông tin liên lạc hoặc tranh chấp liên quan đến việc hoàn lại tiền là giữa các nhà tổ chức và người mua và Ticketbox sẽ không chịu trách nhiệm trong bất kỳ tình huống nào để hoàn lại tiền, sai sót trong việc hoàn tiền. Tất cả các thông tin liên lạc và các tranh chấp liên quan đến khoản bồi hoàn và hoàn lại tiền là giữa các nhà tổ chức và người mua và Ticketbox sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản bồi hoàn của người mua.

10.6. Mất vé

Nếu vé hoặc mã vạch bị mất (không bao gồm vé giấy), vé sẽ được TicketBox cấp lại. Tuy nhiên, vé đã được quét và soát tại một sự kiện sẽ không được phát hành lại dưới bất kỳ lý do nào.

10.7. Bán lại vé bất hợp pháp; Chạy chương trình khuyến mãi không xin phép

Việc bán lại, giả mạo hoặc làm nhiều bản sao vé là hành động sẽ dẫn đến việc chúng tôi có quyền tự động hủy bỏ vé mà không cần bồi thường. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho việc bạn mua vé tại 1 nguồn khác và không vào cửa được. Ngoài ra, chúng tôi có quyền hạn chế hoặc từ chối quyền mua vé cho bất cứ ai mà chúng tôi xác định được đã vi phạm chính sách của chúng tôi. Bởi vì chúng tôi không đảm bảo tính xác thực của vé mua từ bất kỳ đại lý bán lẻ bên thứ ba không được ủy quyền (chẳng hạn như các nhà môi giới cá nhân), chúng tôi khuyên bạn nên mua vé trực tiếp thông qua chúng tôi và các đối tác được ủy quyền để đảm bảo tính xác thực vé. Vé có thể không được sử dụng cho quảng cáo, khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng các cuộc thi hoặc, trừ khi văn bản uỷ quyền chính thức được đưa ra bởi chúng tôi, với điều kiện là ngay cả khi có sự đồng ý như vậy là được, bất kỳ việc sử dụng thương hiệu của chúng tôi và sở hữu trí tuệ khác là tùy thuộc vào sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

10.8. Sử dụng gian lận thẻ tín dụng / thẻ ngân hàng

Chúng tôi có quyền hủy bỏ bất kỳ vé nào có báo cáo hoặc bị nghi vấn khi mua bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ngân hàng ATM địa phương bị đánh cắp hoặc gian lận. Đối với giao dịch có nghi ngờ là gian lận trong việc sử dụng thẻ tín dụng, nếu người mua vé không thể chứng minh rằng họ là một chủ thẻ thực hoặc chúng tôi không thể liên lạc với người mua vé vì số điện thoại giả mạo hoặc email giả mạo được gửi khi thực hiện đặt hàng, chúng tôi sẽ hủy bỏ vé.

11. KHƯỚC TỪ ĐẢM BẢO.

TICKETBOX KHÔNG HỨA HẸN MỌI THỨ VỀ DỊCH VỤ CỦA MÌNH, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, NHỮNG BẢO ĐẢM THƯƠNG MẠI, QUYỀN SỞ HỮU, VI PHẠM HAY ĐIỀU CHỈNH CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TICKETBOX KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG : (I) CÁC DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG MỌI YÊU CẦU CỦA BẠN, (II) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN, HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, (III) KẾT QUẢ NHẬN ĐƯỢC TỪ VIỆC SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY, (IV) TOÀN BỘ CÁC DỊCH VỤ (HOẶC BẤT CỨ PHẦN NÀO) SẼ ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI CỦA BẠN, HOẶC (V) MỌI LỖI TRONG DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC SỬA CHỮA. TICKETBOX KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI NỘI DUNG, SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, HÀNH ĐỘNG HOẶC KHÔNG HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT KỲ NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI THAM GIA HAY KHÔNG PHẢI NHÀ TỔ CHỨC, NHÀ TỔ CHỨC HOẶC BÊN THỨ BA TRƯỚC, TRONG VÀ / HOẶC SAU KHI SỰ KIỆN; VÀ TICKETBOX SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO TRONG (I) QUA (V) NÊU TRÊN. BẠN THỪA NHẬN RẰNG TICKETBOX KHÔNG KIỂM SOÁT VÀ KHÔNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN HAY TÍNH HỢP PHÁP CỦA SỰ KIỆN QUẢNG CÁO, SỰ THẬT HAY ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA NỘI DUNG HAY DANH SÁCH NGƯỜI SỬ DỤNG (BAO GỒM NGƯỜI THAM GIA, KHÔNG PHẢI NHÀ TỔ CHỨC VÀ NHÀ TỔ CHỨC), HOẶC KHẢ NĂNG CỦA MỌI NGƯỜI DÙNG (KỂ CẢ NGƯỜI THAM GIA VÀ BAN TỔ CHỨC) THỰC HIỆN HOẶC THỰC SỰ ĐÃ HOÀN TẤT GIAO DỊCH. NGOÀI RA, TICKETBOX KHÔNG LIÊN KẾT VỚI, VÀ KHÔNG CÓ CƠ QUAN HAY CÓ QUAN HỆ VỚI BẤT KỲ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA ĐƯỢC SỬ DỤNG CÙNG VỚI CÁC DỊCH VỤ (BAO GỒM NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ MỌI DỊCH VỤ FPM), TICKETBOX KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM VÀ TỪ CHỐI TẤT CẢ TRÁCH NHIỆM PHÁT SINH TỪ CÁC HÀNH VI HOẶC THIẾU SÓT CỦA MỌI NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ BÊN THỨ BA ĐÓ. ĐIỀU NÊU TRÊN TUYÊN BỐ SẼ KHÔNG ÁP DỤNG TRONG PHẠM VI BỊ CẤM CỦA LUẬT PHÁP. MẶC DÙ ĐÃ NÓI Ở TRÊN, BẠN CÓ THỂ BÁO CÁO CÁC HÀNH VI VI PHẠM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI THAM GIA, KHÔNG PHẢI NHÀ TỔ CHỨC, NHÀ TỔ CHỨC VÀ / HOẶC BÊN THỨ BA LIÊN QUAN ĐẾN TRANG WEB HOẶC BẤT KỲ DỊCH VỤ VỚI TICKETBOX. TICKETBOX CÓ THỂ TUỲ Ý ĐIỀU TRA YÊU CẦU BỒI THƯỜNG VÀ CÓ HÀNH ĐỘNG CẦN THIẾT.

12. BẢO MẬT.

Tất cả các thông tin do bạn cung cấp hoặc TICKETBOX thu thập trong quá trình kết nối với các dịch vụ được quản lý bởi Chính sách bảo mật của TICKETBOX, mà tại đây được đưa vào tài liệu tham khảo của Điều khoản Sử dụng này. TICKETBOX khuyến cáo bạn nên xem lại chính sách bảo mật kỹ càng. Đặc biệt, nhà tổ chức nên lưu ý rằng TICKETBOX có thể sử dụng thông tin nhận được hoặc thu thập liên quan đến người tham gia phù hợp với các điều khoản của Chính sách bảo mật, có thể bao gồm việc sử dụng để tiếp thị hay quảng cáo các sự kiện hoặc các dịch vụ khác mà bạn có thể quan tâm đến. Hơn nữa, bất kỳ thông tin được gửi hoặc cung cấp bởi bạn đến các Dịch vụ có thể truy cập công khai. Bạn nên tự bảo vệ thông tin riêng tư hoặc những thông tin quan trọng với bạn. TICKETBOX không chịu trách nhiệm bảo vệ bất kỳ thông tin nào như vậy và không chịu trách nhiệm cho việc bảo mật thư điện tử hoặc các thông tin khác được truyền qua Internet hay bất kỳ mạng khác mà bạn có thể sử dụng. Xin lưu ý rằng nếu bạn quyết định tiết lộ thông tin cá nhân trên các dịch vụ, thông tin này có thể được công khai. TICKETBOX không kiểm soát và không chịu trách nhiệm cho các hành vi của bạn hoặc bất kỳ người dùng khác (cho dù là nhà tổ chức, người tham gia, không phải nhà tổ chức hoặc bất kỳ ai khác) sử dụng dịch vụ.

13. THÔNG BÁO.

Thông báo cho bạn có thể được gửi thông qua email hoặc đường bưu điện đến địa chỉ trong hồ sơ lưu trữ của TICKETBOX. Dịch vụ cũng có thể cung cấp thông báo về những thay đổi trong Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này hoặc các vấn đề khác bằng cách hiển thị thông báo hoặc liên kết để thông báo cho bạn về các dịch vụ.

Hành vi vi phạm: Xin vui lòng báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm các điều trong Điều khoản Sử dụng Dịch vụ này qua email đến info@TicketBox.vn

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách bảo mật, Điều khoản và Dịch vụ. Vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email support@ticketbox.vn hoặc gọi 1900.6408