Giới thiệu

landing page

Thông tin vé

Courtside

700.000 VND
Vé ngừng bán online

Được phục vụ thức ăn, nước uống và được tuỳ ý ăn uống trong khu vực VIP lounge

VIP

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Được phục vụ thức ăn và nước uống

Premium

150.000 VND
Vé ngừng bán online

Standard 1

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Standard 2

50.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

VBA

VBA

Liên hệ nhà tổ chức