Giới thiệu

Phấn son tô điểm sơn hà

Làm cho rõ mặt đàn bà nước Nam”

 

Trong lịch sử hình thành Việt Nam, người phụ nữ luôn giữ một phần quan trọng trong dòng chảy văn hoá, xã hội, cũng như chính trị. Từ chế độ thị tộc mẫu hệ tới thời Bắc thuộc khi Tam giáo đồng nguyên, từ những ảnh hưởng của tư tưởng Nho giáo đến những phòng trào nữ quyền trong thời Pháp thuộc, từ thời kỳ xác lập toàn quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam cho đến thế kỷ 21 ngày nay, vai trò của người phụ nữ Việt Nam đã luôn biến chuyển, bị ảnh hưởng bởi sự giao thoa giữa văn hoá truyền thống và các luồng văn hoá bên ngoài, đồng thời cũng tự tạo ra ảnh hưởng lên bối cảnh xã hội bản địa. Có thể kể đến vô số các ví dụ của những “anh thư nước Việt”, những người phụ nữ đã làm góp phần thay đổi thế cục đất nước, chỉ muốn “cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, […], cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người.”[1]

 

Để đào sâu tìm hiểu sự biến chuyển của vai trò người phụ nữ trong văn hoá Việt Nam, CCD hân hạnh mời tiến sĩ Bùi Trân Phượng làm diễn giả trong chương trình CCD6 chủ đề “Đàn bà nước Nam”, dựa trên câu khẩu hiệu của báo Phụ nữ Tân Văn. Sinh năm 1950 trong một gia đình có nhiều thế hệ theo nghề giáo, TS Bùi Trân Phượng hoàn thành chương trình trung học Pháp tại trường Marie Curie, đậu Tú tài hạng Ưu, và đi du học Pháp vào năm 1968. Bà tốt nghiệp cử nhân giáo khoa Lịch sử tại Đại học Paris I, Pháp (1972); tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Paris VII, Pháp (1994). Ngoài kinh nghiệm nhà quản lý giáo dục, bà còn là nhà nghiên cứu khoa học say mê. Các công trình nghiên cứu của bà tập trung vào lịch sử cận hiện đại Việt Nam, đặc biệt là lịch sử của phụ nữ Việt Nam. Đề tài luận án tiến sĩ của bà là: "Việt Nam 1918 - 1945, giới và hiện đại: những nhận thức và trải nghiệm mới"("Viet Nam 1918-1945, genre et modernité. Emergence de nouvelles perceptions et expérimentations"). Những công trình nghiên cứu của bà luôn được các nhà khoa học quốc tế đánh giá là có cái mới về tri thức cũng như phương pháp.

 

Chương trình CCD6 cùng TS Bùi Trân Phượng mong muốn:

  • Cung cấp kiến thức phổ quát về sự thay đổi của vai trò phụ nữ trong dòng lịch sử Việt Nam từ thời sơ sử cho tới lịch sử hiện đại, tập trung vào ảnh hưởng của sự chồng lớp giữa các dòng văn hoá khác nhau lên vai trò và vị trí của người phụ nữ nước Nam.
  • Đi sâu vào lịch sử phong trào nữ quyền cận-hiện đại ở Việt Nam, đặc biệt là miền Nam, cũng như những gương mặt phụ nữ tiêu biểu có đóng góp to lớn với lịch sử văn hoá xã hội của đất nước.
  • Chia sẻ thông tin về phương pháp luận trong nghiên cứu của TS Bùi Trân Phượng, đặc biệt là việc sử dụng sử liệu cũng như ca dao tục ngữ và tài liệu văn học trong các nghiên cứu về lịch sử vai trò nữ giới Việt Nam.

 

Trân trọng kính mời quý khán thính giả tham gia chương trình và đối thoại với TS Bùi Trân Phượng cùng CCD.

[1] Trích lời nữ tướng Triệu Thị Trinh, hay Bà Triệu.

___________________________________________________

“Lipstick and powder embellish a nation

To show clearly the face of the Southern women.”

 

In the course of Vietnam’s formation history, the women have always played an important role within Vietnamese flow of culture, politics, and social uprisings. From the matrilineal tribes to the Chinese-dominated period where three religons (Confucianism, Daoism, and Buddhism) coexisted, from the influences of Confucianism to feminist movements during French colonial period, from the moment when the Vietnam Communist Party established its governance until the current 21st century, the role of Vietnamese women have always shifted, impacted by the interweaving between traditional and foreign cultures while also generating its own impact on the local social context. Many names of brilliant women of Vietnam can be listed as examples, the women who have contributed their parts in altering the country’s position, who wished to “ride the strong wind, trample the vicious wave, [...], unshackle dominance, rather than bend down and serve as someone’s concubine.”[2]

 

To furthẻ dive into the changes of the female role in Vietnamese culture, CCD is honored to invite Doctor (Dr.) Bui Tran Phuong as our guest speaker for CCD6, titled“The women of the South”, based on a slogan of the magazine Phụ nữ Tân Văn (Modern-day Women). Born in 1950 in a family with traditions of being teachers, Dr Bui finished her French high school education at Marie Cuire school, and went to France to study abroad in 1968. She earned her Bachelor Degree in History Education at University of Paris I, France (1972); her Master at University of Paris VII, France (1994). In addition to her experience as an educational manager, she is also a passionate researcher. Her research projects focus on the pre-modern history of Vietnam, especially the history of Viet women. Her doctoral dissertation’s title is "Vietnam from 1918 - 1945, gender and modernity: new perceptions and experiences.” ("Viet Nam 1918-1945, genre et modernité. Emergence de nouvelles perceptions et expérimentations"). Her researches are highly acclaimed by the international academic community for its novel deductions as well as methodology.

 

CCD6 and Dr. Bui wish to:

  • Provide general knowledge on the shifting roles of women over the course of Vietnamese history from pre-historical to contemporary time, focusing on influences from the intersection of diffferent cultural flows on the roles and positions of the Viet women.
  • Focus on the history of feminism and different feminist movements in the pre-modern era of Vietnam, especially in the South, as well as important women who have made great contributions to the socio-cultural history of the nation.
  • Share information about methodology in Dr. Bui’s research, especially about the usage of historiography as well as literature texts (novels, proverbs, and folklores) in researching the historical role of Vietnamese women.

 

We welcome you to embark on this journey with CCD and Dr. Bui Tran Phuong in CCD6.

[2] Reference to a female general and warrior, Triệu Thị Trinh, or Bà Triệu, who revolted against the Chinese.

Thông tin vé

Vé phổ thông (General Ticekts)

150.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé đi kèm với một món đồ uống miễn phí.

Tịcket comes with a free drink.

Vé sinh viên (Student Tickets)

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Cần xuất trình thẻ sinh viên hợp lệ. Vé đi kèm một món đồ uống miễn phí.

Appropriate student IDs need to be shown. Ticket comes with one free drink.

Nhà tổ chức

Thư quán Cội Việt

Thư quán Cội Việt là một tổ chức xã hội làm về giáo dục cộng đồng trẻ Việt Nam thông qua các lớp học và tour giáo dục tạp trung vào các chủ đề xây dựng kiến thức xã hội nền tảng và các chuyên đề về văn hoá lịch sử Việt Nam. Tổ chức cũng tổ chức các hoạt động để hỗ trợ các bạn trẻ thực hành suy nghĩ biện chứng và đọc các tư liệu đa dạng.Thư quán Cội Việt is a social enterprise in the field of youth education, offering classes and tours that range from foundational social knowledge to specialized topics in Vietnamese history and culture. The organization also arranges activities that support youths to engage in critical thinking and reading diverse texts.Liên hệ nhà tổ chức