Giới thiệu

LANDING PAGE

Thông tin vé

COURTSIDE

700.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP

300.000 VND
Vé ngừng bán online

PREMIUM

150.000 VND
Vé ngừng bán online

STANDARD

65.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

VBA

.

Liên hệ nhà tổ chức