Giới thiệu

Dependency Injection in Node.js

Sharing will be by Henry Tao Quang Hung, Google Developer Expert - Android Development

Join us this Saturday, Mar 25th, 10am - 11.30am at Geeky Weekend.

Thông tin vé

Geeky

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

Geeky Weekend

Geeky Weekend

Liên hệ nhà tổ chức