Giới thiệu

Chúng tôi tổ chức một buổi Hội thảo về vấn đề LÀM THẾ NÀO ĐỂ GẮN KẾT THẾ HỆ Y? vào tháng Tám này.

Vào cuối buổi Hội thảo, người tham dự có thể:
a. Xác định được 5 chiến lược hàng đầu để gắn kết thế hệ Y
b. Lên kế hoạch tuyển dụng để thu hút thế hệ Y
c. Xác định được cách để gắn kết và giữ lại các tài năng trẻ thế hệ Y


--------------------------------

At the end of the seminar, attendees will be able to:

a) identify top five strategies to engage millennials
b) prepare a recruitment plan to attract millennials
c) identify ways in engaging and retaining millenial talents


 

Thông tin vé

Engaging Millennials in the Workforce

100.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Green Digital Asia

We are a group aiming to promulgate sustainability. We encourage partners and clients alike to create and launch campaigns that are equally successful and relevant.

Liên hệ nhà tổ chức