Giới thiệu

Bạn là người bắt đầu học lập trình? 

Bạn có ý tưởng sáng tạo và muốn tự lập trang web của riêng mình? 

Bạn không muốn trả tiền hàng tháng cho những website làm trang web? 

Hãy đến với Buổi học Miễn Phí Hàng Tuần của CoderSchool vào thứ 5 ngày 28 tháng 6 để tìm hiểu về HTML và CSS. Đây là 2 ngôn ngữ nền tảng cho bất kì website nào và dễ tiếp cận cho học viên học căn bản. Bạn sẽ được thực hành với bài tập Web Design cơ bản và trải nghiệm một buổi học điển hình của CoderSchool. Sau buổi học thử này, bạn sẽ được chuẩn bị sẵn sàng để tham gia lớp học Thiế Kế Web chính thức của CoderSchool. 

*English*

Are you brand new to Coding? 

Do you have creative ideas to make your own website? 

You do not want to pay a monthly fee for web design websites?

Please come to the Free Weekly Workshop hosted by CoderSchool on June 28th to learn about HTML/CSS, the two most useful languages for any website and a good beginner-level crash course into coding. You will have hands-on exercise and experience a typical CoderSchool's class. After the workshop, you will be fully prepared to join the Web Design course at CoderSchool. 

Thông tin vé

General Admission

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

CoderSchool

The Premium Coding School, based in Ho Chi Minh city, Vietnam that offers world-class classes on the most in-demand technologies in the world. Our past courses include but not limited to Blockchain Technology, Ruby on Rails, React/React Native, UI/UX, Android, iOS.

Liên hệ nhà tổ chức