Giới thiệu

XLE

Thông tin vé

Courtside

800.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP

400.000 VND
Vé ngừng bán online

Premium

250.000 VND
Vé ngừng bán online

Standard 1

150.000 VND
Vé ngừng bán online

Standard 2

70.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

XLE

XLE

Liên hệ nhà tổ chức