Giới thiệu

Hội nghị và Triển lãm quốc gia về thành tựu 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bẩy Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Nghị quyết số 26) do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì chỉ đạo với sự tham gia đồng tổ chức của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Hội Nông dân Việt Nam và các bộ, ban, ngành liên quan là sự kiện nhằm đánh giá quá trình tổ chức thực hiện, những thành tựu đạt được, hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26. Trên cơ sở đó đề ra những quan điểm, chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong thời gian tới.

Hội thảo chuyên để 1 về “Phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững vì một Việt Nam thịnh vượng”: Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của nông nghiệp, nông dân, nông thôn, tạo sự thống nhất trong hành động của các cơ quan tham mưu của Đảng, các cơ quan quản lý Nhà nước, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp và người dân; thông qua thảo luận, truyền thông, khẳng định những quan điểm, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững và nâng cao vị thế, vai trò giai cấp nông dân trong thời kỳ mới. 

 

                                                                               ------------------------------------------

Conference & Exhibition on achievements of 10-year implementation of the TW7 Resolution Session X on agriculture, farmers and rural (The Resolution No.26) is co-chaired by the Government of Vietnam and the Central Economic Committee and, simultaneously is co-organized by the Government Office, Ministry of Agriculture and Rural Development, the Vietnam Farmer’s Union and related ministries and agencies. The purpose of this symposium is to evaluate the organization and implementation process, achievements, weaknesses, causes and lessons learned after having implemented the Resolution No.26 for 10 years. On that basis, the views, guidelines and policies for agricultural development, farmers and rural areas will be developed to meet the developing requirements of our country in the coming time.

Conference session 1:" Sustainable agriculture and rural development towards a prosperous Vietnam": Raising awareness of the role of agriculture, farmers and rural areas, creating unity in the actions of the Party's advisory bodies, state management agencies, researchers, experts and business community and people; Through discussion, communication, affirm the views and guidelines of the Party and State policy on sustainable development of agriculture and rural areas and the role and status of the peasantry in the new period.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông tin vé

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ 1: “PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN BỀN VỮNG VÌ MỘT VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG”

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Nhà tổ chức

TẬP ĐOÀN IEC

Tập đoàn IEC chuyên về tổ chức sự kiện, nghiên cứu thị trường và cung cấp các dịch vụ truyền thông. Chúng tôi tổ chức đa dạng các hội thảo, sự kiện dưới sự hợp tác , hỗ trợ mạnh mẽ từ các bộ ngành chính phủ và các thương hiệu hàng đầu trong mỗi lĩnh vực. Từ những sự kiện truyền thống quy mô lớn do IEC tổ chức cho tới những trải nghiệm độc đáo của người dùng, chúng tôi đều kết nối các thương hiệu với đúng khách hàng mục tiêu theo những cách có ý nghĩa nhất.

IEC Group is specialised in event organization, market research & communication services. We organize the diversified industrial-wide conferences, events and service which are in the strong partnership with different Government ministries & key players in each industry group. From the large-scale traditional events to unique personal experiences, we connect brands with the right target audience in the most meaningful ways.

Address: Tầng 5, tòa nhà 66 Trần Đại Nghĩa, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Liên hệ nhà tổ chức