Giới thiệu

*English Below

Lãnh Đạo trong Giai đoạn Khủng hoảng

Thuộc chuỗi sự kiện Webinar vì Cộng Đồng: Help & Learn.

 

Chiến dịch HELP & LEARN, một chuỗi hội thảo trực tuyến hỗ trợ các cộng đồng giữa đại dịch COVID-19 đồng thời tạo ra cơ hội để bạn và đội ngũ của mình HỌC TẬP và PHÁT TRIỂN cùng nhau.

Là người quản lý và lãnh đạo các tổ chức, có nhiều bài học chúng ta có thể học được từ khủng hoảng. Điều gì xảy ra khi khủng hoảng xảy ra và tổ chức không có kế hoạch xử lý khủng hoảng? Điều này đơn giản có nghĩa là không có phương hướng để tiếp tục đi về phía trước. Điều đó cũng có nghĩa là lãnh đạo của công ty không bao giờ ưu tiên quản lý khủng hoảng, và trong nhiều trường hợp: kinh doanh trên một đường thẳng. Họ điều hành tổ chức với hy vọng mọi thứ đều hoàn hảo như kế hoạch đã được lên tỉ mỉ từ trước. Đó là một sai lầm nghiêm trọng.

Trong những thời điểm không chắc chắn, nhân viên cần nghe chỉ dẫn thường xuyên từ các nhà lãnh đạo để có thể tiếp tục tập trung cho nhiệm vụ của bản thân.

Chủ đề chính:

  • Introduction to agile and experience management
  • Design Sprint: Innovation in Today's Industry 4.0


Leadership in Times of Crisis
A part of HELP & LEARN Webinar Series for a Cause

Join us in our HELP & LEARN campaign, an online webinar series that pledges to support causes to help communities in the midst of COVID-19 while you and your teams LEARN and GROW together.

As managers and leaders of organizations, there are many lessons we can learn from times of crisis. What happens when a crisis hits and the organization does not have a crisis management plan in place? This simply means that there are no protocols to follow. It also means that the leadership of the company never prioritized crisis management, and in many cases: business continuity. They run the organization with the hope that nothing ever goes wrong. That is an illusion.

In uncertain times, employees need to hear frequently from organizational and team leaders to stay informed, feel heard, and keep focused.

Main topic:

  • Introduction to agile and experience management
  • Design Sprint: Innovation in Today's Industry 4.0

Panelists:

Thông tin vé

Standard ticket

118.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

UpUp App

Up Up App is an interactive performance management and HR service that rewards employees for completing tasks and hitting targets. This gives the management team full visibility on productivity, allowing more time to focus on the business. When KPI’s or targets aren't hit, the software will alert the management team and suggest creative ways to help the individual achieve those goals. High achievers will be incentivised through a well curated list of rewards based on personal preferences and driven by strong partnerships within food, retail or entertainment promotions.

Liên hệ nhà tổ chức