Giới thiệu

LEGAL TALK 8

Establishing the Regulations on assessment of performance of the employees - Legal Issues for human resource professionals and legal counsel to consider

Xây dựng quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc - Những vấn đề pháp lý mà những người làm công tác nhân sự và luật sư nội bộ cần lưu ý

 

By reason the legislation of the labour law of Vietnam is based on the view that the employees are the “weaker party”, the employers are bound by the strict regulations on unilateral termination of the employment contracts with the employees.

Do pháp luật lao động Việt Nam được xây dựng dựa trên quan điểm xem người lao động là “bên yếu thế”, người sử dụng lao động bị ràng buộc bởi các quy định khắt khe khi muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động.

 

To terminate the employment contracts with the employees who regularly fail to fulfil their assigned jobs according to Article 36.1(a) of the Labour Code, the enterprises must prepare and issue the Regulations on assessment of performance of the employees (“Assessment Regulations”). The Assessment Regulations is not only a solid legal foundation for the enterprises to terminate the employment contracts with the employees, but also helps establish an objective and effective measurement system for the work performance of the employees.

Để có thể chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động tại Điều 36.1(a) Bộ luật Lao động, doanh nghiệp cần phải xây dựng và ban hành Quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao động (“Quy Chế Đánh Giá”). Quy Chế Đánh Giá không chỉ là cơ sở pháp lý vững chắc để doanh nghiệp chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động mà còn tạo ra một hệ thống đo lường hiệu suất làm việc của người lao động một cách khách quan và hiệu quả.

 

Nevertheless, the regulations on both content and process for issuing the Assessment Regulation are unclear and the enterprises face challenges when they try to apply these regulations in practice. Many enterprises have set up the Assessment Regulations but they fail to apply the Assessment Regulations, or to effectively apply the Assessment Regulations, or even face potential risks of disputes over unlawful unilateral termination of employment contracts.

Mặc dù vậy, các quy định về nội dung cũng như quy trình ban hành Quy Chế Đánh Giá còn chưa rõ ràng, khiến cho các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi muốn áp dụng trên thực tế. Nhiều doanh nghiệp đã xây dựng được Quy Chế Đánh Giá nhưng áp dụng không được, hoặc việc áp dụng không hiệu quả, thậm chí còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tranh chấp liên quan đến việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật.

 

At this Legal Talk 8, let's join Phuoc & Partners to explore the significance of an Assessment Regulations for the sustainable development of the enterprises and the maintenance of labour relations between the enterprises and the employees. Moreover, you will have the opportunity to “untangle” the issues that your enterprises are currently facing in preparing the Assessment Regulations and to get more knowledge and skills to “confront” the challenges of applying the Assessment Regulations from the legal perspective.

Tại Hội thảo Legal Talk 8 lần này, hãy cùng Phuoc & Partners tìm hiểu về tầm quan trọng của Quy Chế Đánh Giá đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và duy trì mối quan hệ lao động của doanh nghiệp và người lao động. Ngoài ra, anh/chị sẽ có cơ hội “gỡ rối” những vấn đề mà doanh nghiệp của mình thực tế gặp phải trong việc xây dựng Quy chế đánh giá cũng như trang bị thêm kiến thức và kỹ năng để “đối diện” với những thách thức khi áp dụng Quy chế này dưới góc độ của pháp luật.

 

Thông tin vé

Vé thông thường (áp dụng cho vé offline)

850.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé thông thường: 850.000/vé: áp dụng cho cá nhân tham gia trực tiếp tại Hội thảo

Lưu ý: Tiền vé trên đã bao gồm VAT, phí tham dự, tiệc trà nhẹ, các tài liệu và phần quà trong Hội thảo. Các ưu đãi của mỗi loại vé không được đồng thời áp dụng.

Vé ưu đãi 1 (áp dụng cho vé offline)

800.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ưu đãi 1: 800.000/vé: áp dụng cho cá nhân đăng ký sớm để tham gia trực tiếp tại Hội thảo

Lưu ý: Tiền vé trên đã bao gồm VAT, phí tham dự, tiệc trà nhẹ, các tài liệu và phần quà trong Hội thảo. Các ưu đãi của mỗi loại vé không được đồng thời áp dụng.

Vé thông thường (áp dụng cho vé online)

550.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé thông thường: 550.000/vé: áp dụng cho cá nhân tham gia online Hội thảo

Lưu ý: Tiền vé trên đã bao gồm VAT, phí tham dự, các tài liệu. Các ưu đãi của mỗi loại vé không được đồng thời áp dụng.

Vé ưu đãi 1 (áp dụng cho vé online)

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ưu đãi 1 (áp dụng cho vé online): 500.000 VNĐ/vé online – ưu đãi dành cho 10 người tham dự đăng ký và thanh toán sớm nhất;

Lưu ý: Tiền vé trên bao gồm VAT, phí tham dự. Các ưu đãi của mỗi loại vé sẽ không được đồng thời áp dụng.

Vé ưu đãi 2 (áp dụng cho vé offline)

2.250.000 VND
Vé ngừng bán online

Vé ưu đãi 2 (chỉ áp dụng cho vé offline): 2.250.000 VNĐ/3 vé – ưu đãi dành cho nhóm 03 người tham dự đăng ký và thanh toán cùng nhau.

Lưu ý: Tiền vé trên bao gồm VAT, phí tham dự, tiệc trà nhẹ, các tài liệu và phần quà (nếu có) trong hội thảo. Các ưu đãi của mỗi loại vé sẽ không được đồng thời áp dụng.

Nhà tổ chức

Phuoc & Partners Law Firm

Phuoc & Partners has a long and proud history of nearly 20 years of advisory and litigation services in Vietnam and currently have a combined team of nearly 80 highly experienced professionals in our three offices in Ho Chi Minh City, Hanoi & Danang. We are a full service legal practice with a focus on the following practices: Taxation, Labour & Employment, Corporate, M&A, Foreign Investment, Commerce, Real Estate & Construction, Banking & Finance, IP, Dispute Resolution as well as Regulatory & Trade.

Liên hệ nhà tổ chức