Giới thiệu

Thông tin vé

Early Bird (SOLD OUT)

150.000 VND
Vé ngừng bán online

SOLD OUT

Pre Sale

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Group of 5 ticktets

750.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

DefusedMood

Defused Mood and JUMP bringing it to ya

Liên hệ nhà tổ chức