Giới thiệu

aaa

Thông tin vé

VIP

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

SVIP 5 People

2.500.000 VND
Vé ngừng bán online

SVIP 10 People

3.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

aaa

aaa

Liên hệ nhà tổ chức