Giới thiệu

landing page

Thông tin vé

Courtside

900.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP

500.000 VND
Vé ngừng bán online

Premium

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Standard 1

150.000 VND
Vé ngừng bán online

Standard 2

70.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

VBA

VBA

Liên hệ nhà tổ chức