Giới thiệu

landing page

Thông tin vé

Courtside

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

Courtside

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

Courtside

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

Courtside

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

Courtside

1.200.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP

600.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP

600.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP

600.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP

600.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP

600.000 VND
Vé ngừng bán online

Premium

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Premium

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Premium

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Premium

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Premium

300.000 VND
Vé ngừng bán online

Standard 1

150.000 VND
Vé ngừng bán online

Standard 1

150.000 VND
Vé ngừng bán online

Standard 1

150.000 VND
Vé ngừng bán online

Standard 1

150.000 VND
Vé ngừng bán online

Standard 1

150.000 VND
Vé ngừng bán online

Standard 2

70.000 VND
Vé ngừng bán online

Standard 2

70.000 VND
Vé ngừng bán online

Standard 2

70.000 VND
Vé ngừng bán online

Standard 2

70.000 VND
Vé ngừng bán online

Standard 2

70.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

XLE

XLE

Liên hệ nhà tổ chức