Giới thiệu

1. Mỗi tài khoản chỉ được mua tối đa 8 vé

2. Bất kỳ việc bán lại hoặc tặng vé cho mục đích tiếp thị, quảng cáo hoặc PR mà không có sự cho phép của công ty đều bị coi là bất hợp pháp.

3. Bán lại vé để đầu cơ kiếm lời; nếu công ty tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào về hành vi vi phạm đó, công ty có quyền hủy đặt chỗ đối với đặt chỗ chưa thanh toán hoặc huỷ vé nếu vé đã được thanh toán. Vé nói trên sau đó sẽ được mở bán lại trên nền tảng Ticketbox.

4. Việc mua vé thể hiện rằng người mua đã đồng ý với các thỏa thuận và hướng dẫn mà người bán đã quy định ở đây và tất cả.

Điều khoản và Điều kiện:

  • Chương trình không dành cho trẻ em từ 5 tuổi trở xuống.
  • Trẻ em dưới 7 tuổi và phụ nữ mang thai không được phép vào Khu vực đứng.

***Vui lòng kiểm tra SNS của APPLEWOOD để biết thêm chi tiết

 

1. Ticket selling is limited to only 8 tickets per 1 account.

2. Any re-sell or giveaway of the tickets for marketing, advertising, or PR purpose without the permission of the company is considered illegal.

3. Any re-selling of the ticket for speculation and making a profit; if the company has found any evidence of such a violation the company reserves the right to cancel the reservation for unpaid reservation or terminate the ticket if it has already been paid. The said ticket will then be reinstated back to the selling platform for reselling.

4. The buying of the ticket indicates that the buyer has agreed to the agreement and guidelines that seller has stipulated herein and all.

Term and Conditions:

  • No admission for children aged 5 years or below. 
  • Children aged below 7 years and pregnant lady are not permitted into Standing Zones.

***Please check APPLEWOOD's SNS for more details

 

Thông tin vé

ZONE A1

3.800.000 VND
Vé ngừng bán online

ZONE A2

3.800.000 VND
Vé ngừng bán online

ZONE B1

3.800.000 VND
Vé ngừng bán online

ZONE B2

3.800.000 VND
Vé ngừng bán online

ZONE C1

2.500.000 VND
Vé ngừng bán online

ZONE C2

2.500.000 VND
Vé ngừng bán online

ZONE D

2.500.000 VND
Vé ngừng bán online

ZONE E1 - A

2.000.000 VND
Vé ngừng bán online

ZONE E1 - B

2.000.000 VND
Vé ngừng bán online

ZONE E1 - C

2.000.000 VND
Vé ngừng bán online

ZONE E2 - A

2.000.000 VND
Vé ngừng bán online

ZONE E2 - B

2.000.000 VND
Vé ngừng bán online

ZONE E2 - C

2.000.000 VND
Vé ngừng bán online

ZONE F1

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

ZONE F2

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

ZONE F3

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

ZONE F4

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

ZONE F5

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

ZONE F6

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

ZONE F7

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

ZONE F8

1.500.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

APPLEWOOD CREATIVE Co.,Ltd

Updating...

Liên hệ nhà tổ chức