Giới thiệu

landing page 

Thông tin vé

Courtside

800.000 VND
Vé ngừng bán online

Được phục vụ thức ăn, nước uống và được tuỳ ý ăn uống trong khu vực VIP lounge

VIP

400.000 VND
Vé ngừng bán online

Được phục vụ thức ăn và nước uống

Premium

200.000 VND
Vé ngừng bán online

Standard 1

120.000 VND
Vé ngừng bán online

Standard 2

60.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

VBA

VBA

Liên hệ nhà tổ chức