Giới thiệu

Thông tin vé

Học bổng

4.299.000 VND
Vé ngừng bán online

Dành cho 5 người đăng ký sớm nhất

Regular

4.999.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

CASK

CASK chuyên thiết kế giải pháp (chiến lược & thực thi) để đáp ứng mục tiêu kinh doanh cho doanh nghiệp & huấn luyện cá nhân trong chuyên môn Brand - Trade - Sales - Business, huấn luyện cho cá nhân & doanh nghiệp về kỹ năng tư duy giải quyết vấn đề ở các lĩnh vực Brand - Trade - Sales - Busines (từ chiến lược đến triển khai). Học viên & chủ doanh nghiệp sẽ có năng lực giải quyết vấn đề liên quan đến chuyên môn hay business của họ.

Khách hàng doanh nghiệp về tư vấn giải pháp chiến lược & huấn luyện nội bộ: Vinamilk, Panasonic, Biersdoff, AC Nielsen, Maritimebank, Vinasoy, Mobifone, giày Maple & Clover, Nhang Thiền, v.v...

Học viên cá nhân đến từ: Unilever, P&G, Pepsico, Masan, Coca Cola, Heineken, Pigeon, Vinamilk, Loreal, Masan, Go Viet, Kao, Rohto, iBasic, v.v...& các doanh nghiệp SME & nhiều chủ doanh nghiệp.

Liên hệ nhà tổ chức