Giới thiệu

𝔖𝔥𝔦𝔷𝔷𝔩𝔢 𝔊𝔯𝔬𝔲𝔭 𝔵 𝔍𝔞𝔤𝔢𝔯𝔪𝔢𝔦𝔰𝔱𝔢𝔯 𝔵 𝔑𝔞𝔰𝔞 𝔇𝔞𝔫𝔠𝔢 ℭ𝔩𝔲𝔟 𝔭𝔯𝔢.
✦ 𝐓𝐑𝐀𝐏 𝐑𝐎𝐎𝐌 𝐇𝐀𝐋𝐋𝐎𝐖𝐄𝐄𝐍 ✦ 𝐇𝐨𝐬𝐭𝐞𝐝 𝐛𝐲 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐁

𝔉𝔢𝔞𝔱𝔲𝔯𝔦𝔫𝔤 𝔖𝔭𝔢𝔠𝔦𝔞𝔩 𝔏𝔦𝔫𝔢𝔲𝔭:
✦ 𝐉𝐞𝐫𝐫𝐲
✦ 𝐇𝐈𝐄𝐔𝐓𝐇𝐔𝐇𝐀𝐈
✦ 𝐇𝐔𝐑𝐑𝐘𝐊𝐍𝐆
✦ 𝐌𝐚𝐧𝐛𝐨
✦ 𝐌𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐁
✦ 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐋𝐚𝐢
✦ 𝐑𝐞𝐧𝐛𝐢
✦ 𝐒𝐚𝐢𝐠𝐨𝐧 𝐏𝐞𝐚𝐜𝐡𝐞𝐳
✦ 𝐓𝐞𝐝𝐝𝐲 𝐂𝐡𝐢𝐥𝐥𝐚
✦ 𝐔𝐧𝐜𝐥𝐞 𝐁𝐨𝐨
✦ 𝐘𝐮𝐧𝐨 𝐁𝐢𝐠𝐛𝐨𝐢 & 𝐒𝐆 𝐏𝐫𝐢𝐝𝐞𝐫
✦ 𝐘𝐮𝐧𝐠 𝐇𝐞𝐧𝐝𝐫𝐢𝐱

𝔒𝔲𝔯 𝔓𝔞𝔯𝔱𝔫𝔢𝔯𝔰:
✦ 𝐃𝐨𝐬𝐢𝐢𝐧
✦ 𝐑𝐚𝐯𝐞𝐫𝐬 𝐨𝐟 𝐑𝐚𝐯𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧
✦ 𝐒𝐤𝐮𝐥𝐥𝐜𝐚𝐧𝐝𝐲
✦ 𝐒𝐧𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫 𝐅𝐞𝐬𝐭 𝐕𝐢𝐞𝐭𝐧𝐚𝐦
✦ 𝐒𝐧𝐞𝐚𝐤𝐞𝐫 𝐕𝐢𝐭𝐚𝐦𝐢𝐧
✦ 𝐓𝐢𝐜𝐤𝐞𝐭𝐛𝐨𝐱

𝚃𝚁𝙰𝙿 𝚁𝙾𝙾𝙼 © 𝟸𝟶𝟸𝟶 𝚂𝚑𝚒𝚣𝚣𝚕𝚎 𝙶𝚛𝚘𝚞𝚙

Thông tin vé

Early Bird

199.000 VND
Vé ngừng bán online

This ticket includes:
- 01 TRAP ROOM HALLOWEEN Entrance.
- 01 Beverage from Nasa Club bar service.
- 01 Jägermeister Mini.

Nhà tổ chức

SHIZZLE GROUP

Creating Culture

Liên hệ nhà tổ chức