Giới thiệu

Landing Pages 

Thông tin vé

COURTSIDE

900.000 VND
Vé ngừng bán online

VIP

500.000 VND
Vé ngừng bán online

PREMIUM

300.000 VND
Vé ngừng bán online

STANDARD 1

150.000 VND
Vé ngừng bán online

STANDARD 2

70.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

VBA

.

Liên hệ nhà tổ chức