Giới thiệu

Add your event's details here

Thông tin vé

VIP

500.000 VND
Vé ngừng bán online

PREMIUM

250.000 VND
Vé ngừng bán online

STANDARD 1

150.000 VND
Vé ngừng bán online

STANDARD 2

70.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

VBA

.

Liên hệ nhà tổ chức