Giới thiệu

Kỷ niệm một năm thành lập Vietnam Gaming Setup

Thông tin vé

VGS Member

Miễn Phí
Ngừng đăng ký online

Vé chỉ dành cho thành viên Vietnam Gaming Setup. Vui lòng xuất trình QR code vé của bạn cho nhân viên check in để được vào cổng.

Nhà tổ chức

VIETNAM GAMING SETUP

Cộng đồng yêu máy tính lớn nhất Việt Nam
Website: https://vgs.zone
Facebook Page: https://www.facebook.com/vietnamgamingsetup
Facebook Group: https://www.facebook.com/groups/vietnamgamingsetup

Liên hệ nhà tổ chức