Giới thiệu

Vietnam International Fashion Week 2017

Thông tin vé

CLOSING DAY SINGLE PASS 28/04

1.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Access 1 show block in the closing day

CLOSING DAY PASS 28/04

1.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

Multimedia JSC

.

Liên hệ nhà tổ chức