Giới thiệu

Cập nhật thông tin sự kiện ở đây

Thông tin vé

Day Pass - 20/04 - Zone A

1.260.000 VND
Vé ngừng bán online

Tham gia tất cả slot diễn trong ngày - Không áp dụng ngày Khai mạc & Bế mạc

Day Pass - 20/04 - Zone B

900.000 VND
Vé ngừng bán online

Tham gia tất cả slot diễn trong ngày - Không áp dụng ngày Khai mạc & Bế mạc

Day Pass - 20/04 - Zone B

900.000 VND
Vé ngừng bán online

Tham gia tất cả slot diễn trong ngày - Không áp dụng ngày Khai mạc & Bế mạc

Day Pass - 20/04 - Zone B

900.000 VND
Vé ngừng bán online

Tham gia tất cả slot diễn trong ngày - Không áp dụng ngày Khai mạc & Bế mạc

Day Pass - 20/04 - Zone B

900.000 VND
Vé ngừng bán online

Tham gia tất cả slot diễn trong ngày - Không áp dụng ngày Khai mạc & Bế mạc

Day Pass - 21/04 - Zone A

1.260.000 VND
Vé ngừng bán online

Tham gia tất cả slot diễn trong ngày - Không áp dụng ngày Khai mạc & Bế mạc

Day Pass - 21/04 - Zone A

1.260.000 VND
Vé ngừng bán online

Tham gia tất cả slot diễn trong ngày - Không áp dụng ngày Khai mạc & Bế mạc

Day Pass - 21/04 - Zone A

1.260.000 VND
Vé ngừng bán online

Tham gia tất cả slot diễn trong ngày - Không áp dụng ngày Khai mạc & Bế mạc

Day Pass - 21/04 - Zone A

1.260.000 VND
Vé ngừng bán online

Tham gia tất cả slot diễn trong ngày - Không áp dụng ngày Khai mạc & Bế mạc

Day Pass - 21/04 - Zone B

900.000 VND
Vé ngừng bán online

Tham gia tất cả slot diễn trong ngày - Không áp dụng ngày Khai mạc & Bế mạc

Day Pass - 21/04 - Zone B

900.000 VND
Vé ngừng bán online

Tham gia tất cả slot diễn trong ngày - Không áp dụng ngày Khai mạc & Bế mạc

Day Pass - 21/04 - Zone B

900.000 VND
Vé ngừng bán online

Tham gia tất cả slot diễn trong ngày - Không áp dụng ngày Khai mạc & Bế mạc

Day Pass - 21/04 - Zone B

900.000 VND
Vé ngừng bán online

Tham gia tất cả slot diễn trong ngày - Không áp dụng ngày Khai mạc & Bế mạc

Nhà tổ chức

abc

abc

Liên hệ nhà tổ chức