Giới thiệu

Cập nhật thông tin sự kiện ở đây

Thông tin vé

Opening Day Pass - 19/04 - Zone A

2.000.000 VND
Vé ngừng bán online

Tham gia tất cả slot diễn trong ngày Khai Mạc

Opening Day Pass - 19/04 - Zone B

1.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Tham gia tất cả slot diễn trong ngày Khai Mạc

Opening Day Pass - 19/04 - Zone B

1.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Tham gia tất cả slot diễn trong ngày Khai Mạc

Nhà tổ chức

abc

abc

Liên hệ nhà tổ chức