Giới thiệu

 

Thông tin vé

VIP Sound Check A

4.000.000 VND

VIP Sound Check B

4.000.000 VND

VIP Send Off A

4.000.000 VND
Hết vé

VIP Send Off B

4.000.000 VND
Hết vé

VIP Standing A

3.000.000 VND

VIP Standing B

3.000.000 VND

General Standing A

1.500.000 VND

General Standing B

1.500.000 VND

Nhà tổ chức

APPLEWOOD

Promoter

Liên hệ nhà tổ chức