Thế giới sự kiện đặc sắc

Tháng 1
06
Thứ 6
Từ 13.900.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
13
Thứ 3
Tháng 7
13
Thứ 5
Từ 269.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 7
14
Thứ 6
Tháng 7
14
Thứ 6
Từ 3.950.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
01
Thứ 5
Tháng 7
11
Thứ 3
Tháng 4
24
Thứ 2
Tháng 7
11
Thứ 3
Từ 30.000.000 VND
Hồ Chí Minh
Tháng 6
12
Thứ 2
Miễn phí
Hồ Chí Minh
Tháng 7
16
Chủ nhật
Tháng 7
16
Chủ nhật
1
Chọn sự kiện và loại vé
Chỉ trong vài click
2
Mua vé trực tiếp từ Ban Tổ Chức
Thanh toán khi nhận vé hoặc online
3
Nhận vé
Qua email hoặc nhận vé trực tiếp