Giới thiệu

 

Remark: 
- Lucky fans for Hi-Bye, Signed Poster and Signed Polaroid will be announced on 25 March 2024 via Social Media @doconcert.
- 1 ticket can get only 1 random fan benefit (Randomly join the Hi-Bye or  receive Signed Poster or receive Signed Polaroid).
- In case that the number of ticket is less than privilege announced, all the privilege  will be randomly distributed based on all privilege in each ticket price.​
- Participants in the photo session agree that the company will publishes the photo for the purpose of delivering the photo to the participants in any way the company deems appropriate without prior notice. 
- Photo Session and Hi-Bye will start after the fan meeting finishes. Registration time will later be announced.
- The company reserves the right to deny entry and/or participate in any activity for any ticket holder who provokes the fan meeting's rules and regulations.
- The decision of the company is final. The company reserves the right to change any terms and conditions without prior notice.

Lưu ý:
- Danh sách khán giả may mắn trúng quyền lợi Hi-Bye, Signed Poster và Signed Polaroid sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 3 năm 2024 thông qua các nền tảng mạng xã hội @doconcert.
- 1 vé chỉ được nhận 1 Fan Benefit ngẫu nhiên (Ngẫu nhiên tham gia Hi-Bye hoặc nhận Signed Poster hoặc nhận Signed Polaroid).
- Trong trường hợp số lượng vé ít hơn đặc quyền đã công bố, tất cả đặc quyền sẽ được phân bổ ngẫu nhiên dựa trên tất cả các đặc quyền trong mỗi giá vé.
- Những người tham dự Photo session đồng ý rằng công ty sẽ công bố ảnh với mục đích cung cấp ảnh cho các người tham dự theo bất kỳ cách nào mà công ty cho là phù hợp mà không cần thông báo trước.
- Photo session và Hi-Bye sẽ bắt đầu sau khi buổi fanmeeting kết thúc. Thời gian đăng ký sẽ được thông báo sau.
- Công ty có quyền từ chối cho vào và/hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào đối với bất kỳ người sở hữu vé vi phạm nội quy và quy định của fanmeeting.
- Quyết định của công ty là quyết định cuối cùng. Công ty có quyền thay đổi bất kỳ điều khoản và điều kiện nào mà không cần thông báo trước.

Thông tin vé

VIP

5.800.000 VND
Vé ngừng bán online

A

4.000.000 VND
Vé ngừng bán online

B

2.800.000 VND
Vé ngừng bán online

C

1.800.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

DO CONCERT CO., LTD

No. 13 Soi Mooban Country Villa Soi 1, Nongbon, Pravet, Bangkok 10250 Thailland

Liên hệ nhà tổ chức