Giới thiệu

Thông tin vé

Early-bird ticket

59.000 VND
Vé ngừng bán online

Nhà tổ chức

sharity company

Sharity: Share and Charity - is a non-profit company established by International Business students from University of Science, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Liên hệ nhà tổ chức